Wodociąg

Uchwała NR 13/W/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa instalacji wodociągowej do zasilenia działek ogrodowych w ROD "Puszcza":


Sprawozdanie dotyczące zebranych środków finansowych na budowę sieci wodociągowej stan na dzień 13 lutego 2018r.

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, iż zaplanowana inwestycja w postaci budowy nowej sieci wodociągowej na terenie ROD „Puszcza”, podjęta uchwałą nr 09/2016 w dniu 22.04.2016, jest na etapie gromadzenia środków finansowych niezbędnych do jej realizacji, zgodnie z harmonogramem zawartym w uchwale.

Jako stowarzyszenie nie osiągamy żadnych dochodów, a opłaty ogrodowe wnoszone przez Działkowców pokrywają jedynie koszty bieżącego funkcjonowania naszego ogrodu i nie pozwalają na realizację jakichkolwiek znaczących inwestycji. Zarząd nie planuje kredytowania inwestycji ze środków pozyskanych z kredytów bankowych, gdyż koszty kredytu dodatkowo obciążyły by Działkowców. W związku z czym realizacja wyżej wymienionej inwestycji może się rozpocząć po zgromadzeniu kwoty stanowiącej przynajmniej 90% wartości inwestycji. Zgodnie z harmonogramem termin wpłaty ostatniej, trzeciej raty opłaty inwestycyjnej dot. budowy nowej sieci wodociągowej zaplanowanej na realizację zadania, upływa w dniu 30.09.2018 roku. Zakładając, że Działkowcy wpłacą wymagane środki zgodnie z harmonogramem, a warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji, proces inwestycyjny rozpocznie się w październiku 2018 roku.

Aktualnie Zarząd zintensyfikował działania windykacyjne zmierzające do zgromadzenia wymaganych środków od Działkowców w uchwalonym terminie, co umożliwi rozpoczęcie inwestycji zgodnie z planem.

Wszystkie środki zebrane tytułem opłaty inwestycyjnej są zgromadzone na koncie bankowym. Wszelkie wpłaty są ewidencjonowane w indywidualnych kartotekach działkowych. Odsetki wpłacane przez Państwa z tytułu zwłoki w płatnościach, również są przeznaczane na cele inwestycyjne. Każdy z Członków stowarzyszenia PZD, będący użytkownikiem działki na terenie ROD „Puszcza” ma prawo zapoznać się z rejestrem dokonanych wpłat i stanu opłat z tytułu opłaty inwestycyjnej dot. budowy nowej sieci wodociagowej, prowadzonym przez Zarząd ROD „Puszcza”. W tym celu zapraszamy Państwa w godzinach Dyżurów Zarządu - do dnia 31.03.18 w piątki,  w godzinach od 17.00 do 19.00,  w Klubie "Bukowe" przy ul. Seledynowej 91a,  na  Osiedlu Bukowym, a od dnia 01.04.2018 w Domu Działkowca na terenie ogrodu, w czwartki od godz. 17.00 do 19.00.

Na dzień 13.02.2018 roku tytułem opłaty inwestycyjnej dot. uchwały 9/2016 z dn. 22.04.2016 zgromadziliśmy następujące środki finansowe:

  • Z tytułu I raty opłaty inwestycyjnej (płatnej do 30.09.16) zebrano kwotę 304 200,00 zł, co stanowi 91,49% należności wymagalnej na dzień 30.09.2016. Z wpłatą I raty na dzień 13.02.18 zalega 59 działek, z czego 7 działkowców dokonało już częściowej spłaty zaległości,  użytkownicy pozostałych 52 działek nie dokonali żadnych wpłat, mimo upływu terminy płatności w dniu 30.09.2016 roku. Ogółem zaległości z tytułu wpłaty I raty opłaty inwestycyjnej na dzień 13.02.18 wynoszą 28 300,00 zł , co stanowi 8,51% ogółu należności.
  • Z tytułu II raty opłaty inwestycyjnej (płatnej do 30.09.2017) zebrano kwotę 268 927,00 zł, co stanowi 80,88% należności wymagalnej na dzień 30.09.2017. Z wpłatą II raty na dzień 13.02.18 zalega 79 działek, z czego 16 działkowców dokonało już częściowej spłaty zaległości,  użytkownicy pozostałych 63 działek nie dokonali żadnych wpłat, mimo upływu terminy płatności w dniu 30.09.2017 roku. Ogółem zaległości z tytułu wpłaty II raty opłaty inwestycyjnej na dzień 13.02.18 wynoszą 63 573,00 zł , co stanowi 19,12% ogółu należności.
  • Z tytułu III raty opłaty inwestycyjnej (płatnej do 30.09.2018) zebrano na dzień 13.02.18, kwotę 5 511,57 zł (16 użytkowników), co stanowi 1,48% należności wymagalnej na dzień 30.09.2018. Wpłaty całości należności z tytułu III raty dokonało 6 użytkowników działek, natomiast kolejnych 9 użytkowników dokonało częściowej wpłaty na poczet należności z tytułu III raty opłaty inwestycyjnej, wymagalnej na dzień 30.09.2018 roku.
  • Ogółem wpłat z tytułu 2 rat opłaty inwestycyjnej na dzień 13.02.18 zgromadzono kwotę 573 127,00 zł, co stanowi 86,18% wymaganych wpłat do dnia 30.09.2017 roku. Z wpłatami na rzecz opłaty inwestycyjnej dotyczącej budowy wodociągu zalega 138 użytkowników działek w ROD „Puszcza”. Jest to kwota 91 873,00 zł., co stanowi 13,82% wpłat wymaganych do dnia 30.09.2017 roku.

Bardzo dziękujemy wszystkim Działkowcom za zaufanie i cierpliwość w kwestii tego zadania inwestycyjnego. Jest to pierwsza tak duża inwestycja na terenie ROD „PUSZCZA”, którego infrastruktura przez ponad 30 lat jego funkcjonowania pozostawała niedoinwestowania na tle pozostałych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczecinie.

Zarząd dołoży wszelkich starań aby podejmowane decyzje i działania były dla Działkowców transparentne i jasne. Zachęcamy do osobistego zgłaszania rzeczowych uwag, pytań i wątpliwości w kwestii funkcjonowania Ogrodu i realizowanych inwestycji, dzięki czemu będziemy mieli możliwość rozmowy i bieżącego rozwiania Państwa wątpliwości co do zasadności podejmowanych decyzji i ponoszonych kosztów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach dyżurów Zarządu, Państwa sugestie ułatwią przygotowanie i zaplanowanie kolejnych niezbędnych inwestycji, o których realizacji zdecydujemy wspólnie na nadchodzącym walnym zebraniu sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia PZD, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2018 r.  ( piątek ) o godzinie 16 : 30 w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie


Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że Nadzwyczajne Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27 kwietnia 2017 roku przyjęło uchwałę w sprawie zadania w trakcie realizacji - budowy sieci wodociągowej

- plik do pobrania


Zakończono etap projektu budowlanego wodociągu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Puszcza” informuje, że zakończony został kolejny etap realizacji inwestycji jakim  jest wykonanie projektu budowlanego  sieci wodociągowej na terenie naszego ogrodu.

Następne etapy inwestycji to jest  przystąpienie do ofertowania i wyłonienia wykonawcy budowy sieci wodociągowej oraz przystąpienie do realizacji inwestycji, uwarunkowane   będzie zebraniem odpowiednich środków na ten cel.

Przypominamy działkowcom, którzy zalegają  jeszcze z wpłatą kwoty  500zł  za 2016r,  ustaloną zgodnie z Uchwałą Nr 9/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r, o uregulowanie płatności na potrzeby realizacji nowej sieci wodociągowej.

Wpłaty można dokonać w kasie ogrodu w trakcie dyżurów ROD „Puszcza” w piątki od godz. 17 – 19  (w Klubie przy ul. Seledynowa 91a) lub bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony przez Zarząd ROD „Puszcza” o nr :  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145


Uchwała nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci wodociągowej na terenie ROD "Puszcza" w Szczecinie

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania:

  • 500 zł na rok 2016 w terminie płatności do końca września 2016
  • 500 zł na rok 2017 w terminie płatności do końca września 2017
  • 560 zł na rok 2018 w terminie płatności do końca września 2018
wpłacamy opłatę na cel: „budowa nowej sieci wodnej”.
  • Na konto nr:  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145
Dokumenty do pobrania:
  • wybór projektanta: Do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” wpłynęły trzy oferty na „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych ogrodów działkowych na terenie R.O.D „Puszcza”. Dnia 6 lipca 2016r. Zarząd ROD podjął Uchwałę Nr 104/2016 o wyborze oferenta, który przedstawił najniższą cenę za ww. projekt. Koszt projektu - 4500zł + vat 23%.
  • uchwała 196/2016