Wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin

Aktualności

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że przygotowany został  wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka o przystąpienie do zmiany zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin oraz odpowiednio w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego "Kijewko" i "Kijewko-Świętochowskiego" Celem wniosku jest zachowanie funkcji ogrodu w jego obecnych zewnętrznych granicach.

Treść wniosku w załączeniu: