Wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin

Aktualności

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" informuje, że dnia 17 maja 2017r złożony został do Biura Planowania Przestrzennego Miasta wniosek o  zmianę  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin.

Treść wniosku:

Usankcjonowanie  użytkowania terenu działki (sektora I) na cele ogrodów działkowych poprzez :

-  korektę  granic planowanego cmentarza komunalnego i wyłączenie działki o nr ewidencyjnym 29/1  obr. 4159 (sektor I) z numeru  jednostki planistycznej  D.B.12

-  korektę granic terenu o funkcji dominującej ogrody działkowe  i włączenie działki o nr ewidencyjnym 29/1 z obr. 4159 (sektor I) do numeru jednostki planistycznej D.B.09.

Uzasadnienie wniosku :

1) Założeniem Studium jest podniesienie jakości życia w osiedlu poprzez zachowanie zieleni urządzonej i standardów przyjętych dla SZM , oraz tworzenie rekreacji na obrzeżach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Stąd zapis ustalenia D.B.12 mówiący o  lokalizacji cmentarza na terenie już od 30 lat urządzanej zieleni jaką są ogrody  działkowe o funkcji głównie rekreacyjnej jest nietrafiony  i sprzeczny z ww. zapisem, ponieważ likwidowanie zieleni istniejącej i tworzenie jej w innym miejscu od podstaw na nieużytkach rolnych jest nieracjonalne i nielogiczne.

2)Opływowy układ urbanistyczny planowanego cmentarza - dookoła  lasu, w oderwaniu  od istniejących dróg publicznych,  na silnym wzniesieniu terenu , nie pozwala na racjonalne zagospodarowanie terenu cmentarza i dodatkowo negatywnie oddziałuje   na  sąsiedni  teren  przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności,  oznaczony jako jednostka planistyczna  D.B.10.

Dodatkowo z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu oraz strukturę piaszczystą gleby, lokalizacja cmentarza powyżej terenów mieszkaniowych  może doprowadzić do pogorszenia stosunków wodnych i przenikanie zanieczyszczeń z projektowanego cmentarza do warstw wodonośnych, a także do istniejących studni głębinowych.

Stąd  korekta granic cmentarza poprzez wykreowanie nowego układu przestrzennego powinna polegać na poprawie dostępności komunikacyjnej i zbliżenie jego granic do ul.  Świętochowskiego oraz planowanej drogi oznaczonej numerem jednostki D.B.14.Z.

z ominięciem terenu jednostki D.B.10 (obecnie podlegającemu przekształceniu na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - ok. 30 domów jednorodzinnych w budowie).

4)  Lokalizacja cmentarza komunalnego  na działce nr 29/1 narusza ciągłość otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", którą  stanowi  teren ogrodów działkowych oznaczony symbolem D.B.09 oraz teren lasu oznaczony symbolem ZZ-2.

5) Cmentarz komunalny w terenie D.B.12 planowany jest w Studium łącznie na powierzchni 23,903ha, a jego korekta granic polegająca na wyłączeniu działki o nr 29/1 pomniejszyłaby  jego  powierzchnię jedynie o 16%. Wobec tak dużej planowanej powierzchni cmentarza oraz  zmian strategicznych, środowiskowych i społecznych, oraz widocznej  tendencji do pochówków urnowych, może prowadzić to do większego wykorzystania miejsc grzebalnych oraz  ścian urnowych, a w konsekwencji do mniejszego zapotrzebowania na teren. Stąd    nieznaczne pomniejszenie powierzchni cmentarza w perspektywie może nie mieć istotnego znaczenia.

6)  Powstały legalnie ponad 30 lat temu Rodzinny Ogród Działkowy "Puszcza" stanowi  siedem sektorów i 665 ogrodów, w tym na działce nr 29/1 wydzielonych jest 77.

Dla działkowców i ich rodzin jest to teren ciszy i spokoju, pełniący funkcję rekreacyjno - wypoczynkową przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego.

Pozbawienie grupy działkowców  ich wieloletniego dorobku jest dla nich krzywdzące  biorąc pod uwagę aspekt społeczny zmiany przeznaczenia terenu.

W celu budowania pozytywnego klimatu między Radą Miasta a mieszkańcami  wnosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

mgr inż. arch. Grażyna Ryba
Prezes Zarządu ROD "Puszcza"