Ogłoszenie

Aktualności

PRZYPOMNIENIE  O KONIECZNOŚCI   DOKONANIA

OPŁATY  ZA  2017R

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" przypomina działkowcom, którzy jeszcze nie dokonali opłat z tytułu użytkowania działki za rok 2017, że termin płatności minął dnia  30. czerwca 2017r.

Po tym terminie zgodnie z §150 statutu Zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

Opłaty uiszczać można osobiście w kasie ogrodu znajdującej się w Domu Działkowca w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

Szczecin, 24.08.2017r.