Walne zebranie 2017

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty z godziny 17.00 na 17.30 zgodnie z § 61.ust. 2 Statutu PZD.
W czasie oczekiwania na rozpoczęcie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w drugim terminie odczytano pismo MPO na temat kosztów oraz segregacji i wywozu nieczystości, gabarytów i odpadów zielonych z terenów ROD.
Zebranie w drugim terminie otworzyła Prezes ROD "Puszcz" p. Grażyna Ryba, która przywitała wszystkich działkowców oraz przedstawiciela PZD Okręg w Szczecinie p. dyr. Tomasza Olkuskiego.
Przewodniczącą Walnego Zebrania została p. Emilia Aftewicz, która zaproponowała do składu Prezydium p. Grażynę Ryba - Prezesa obecnego Zarządu Komisarycznego, p. Jana Sozonowicza Jana -Viceprezesa Zarządu , p. Agnieszkę Kurczyńską -Skarbnika Zarządu oraz p. Tomasza Olkuskiego - przedstawiciela PZD Okręg w Szczecinie.
Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek obrad. W głosowaniu jawnym zebrani przyjęli porządek obrad większością głosów. Pan Jan Sozonowicz odczytał Regulamin Nadzwyczajnego Zebrania, który został przyjęty większością głosów.

Następnie przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji.

Przyjęto skład Komisji Mandatowej :
-p. Tadeusz Koral, p. Sylwia Ostolska - Hrebien i p. Józef Godycki-Ćwirko .
Przyjęto skład Komisji Uchwał i Wniosków :
- p. Urszula Tapałaj , p. Józef Szwajlik , p. Teodora Simkiewicz .
Przyjęto skład Komisji Wyborczej :
- p. Henryka Kujawska, p.Jolanta Blażejewska-Okoń , p. Jadwiga Aftewicz .
Merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu ROD "Puszcza" w 2016 r. przedstawiła Prezes Zarządu p.Grażyna Ryba.
Sprawozdanie finansowe za 2016r przedstawiła Skarbnik p. Agnieszka Kurczyńska
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 w ROD przedstawiła p. Krystyna Kurgan.
Sprawozdanie z działalności Komitetu budowy sieci elektrycznej przedstawił p. Marek Aniszewski .
V-ce Prezes p. Jan Sozonowicz przedstawił projekt Planu Pracy na rok 2017.
Skarbnik p. Agnieszka Kurczyńska przedstawiła projekt Preliminarza na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Mandatowej p. Tadeusz Koral na podstawie listy obecności odczytała protokół Komisji. Na 932 członków PZD w ROD "Puszcza" w zebraniu uczestniczyło 269 członków co stanowi 29% - zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD Walne Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i może podejmować uchwały.

Następnie Komisja Wyborcza przystąpiła do wyboru członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w ROD.
Przyjęto 7 osobowy skład Zarządu : p. Ewa Lamparska , p. Agnieszka Kurczyńska ,
p. Grażyna Ryba, p. Jan Sozonowicz , p. Józef Szwajlik , p. Emilia Aftewicz ,
p. Mirosław Garbaciak
oraz 3 osobowy skład Komisji Rewizyjnej : p. Teresa Szlachta , p. Józef Godycki-Ćwirko , p. Sylwia Ostolska - Hrebien .
Komisja Uchwał i Wniosków przystąpiła kolejno do zatwierdzenie sprawozdań i uchwał poprzez głosowanie:
- w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu za rok 2016 - większością głosów za
- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2016 - większość głosów za
- w sprawie zatwierdzenie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 - większość głosów za
- w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD - większość głosów za.
- w sprawie opłaty ogrodowej w wysokości 0.57 zł/m2 w tym 0.07 zł/m2 na PZD - większością głosów za
- w sprawie opłaty za pobór wody w wysokości 0.90 zł/m3 - większością głosów za
- w sprawie opłaty za wywóz nieczystości w wysokości 50 zł/rok - większością głosów za
- w sprawie zadania w trakcie realizacji - budowy sieci wodociągowej - większością głosów za
- w sprawie zadania remontowego i poprawa zagospodarowania terenu wokół Domu Działkowca - większością głosów za
- w sprawie planu Pracy Zarządu na rok 2017 - większością głosów za
- w sprawie uchwalenia Preliminarzy finansowych na rok 2017- większością głosów za
- w sprawie uchwalania wysokości świadczeń pieniężnych i nagród - większością głosów za
- w sprawie zlecenia prac geodezyjnych - większością głosów za
- w sprawie powołania Komisji Problemowej ds. elektryfikacji - większością głosów za
- w sprawie budowy sieci elektrycznej na terenie ROD Puszcza - większością głosów za

Przewodnicząca Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego p. Emilia Aftewicz po wyczerpaniu tematów podziękowała za uczestnictwo zebranym i ogłosiła zakończenie

Pliki do pobrania: