Walne zebranie 2018

Protokół z Walnego Zabrania Sprawozdawczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” w Szczecinie, z  dnia 20. kwietnia 2018 roku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Puszcza” z powodu niskiej frekwencji w pierwszym terminie przesunięte zostało z godziny 16.30 na 17.00 - zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD.

W czasie oczekiwania na rozpoczęcie  Zebrania  w drugim terminie, Wiceprezes Zarządu  Pan Jan Sozonowicz odczytał   sprawozdanie  z  przeglądu całościowego ogrodu , przeprowadzonego  przez członków Zarządu w okresie od października do grudnia 2017r.

O godzinie 17:00 Zebranie w drugim terminie otworzyła Prezes Zarządu  Pani Grażyna Ryba, która przywitała wszystkich działkowców oraz przedstawiciela Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - Pana Tadeusza Pabisiaka.

Przewodniczącą Walnego Zebrania została Pani Agnieszka Kurczyńska , która zaproponowała do składu Prezydium Panią Grażynę Ryba, Pana Jana Sozonowicza  oraz Pana Tadeusza Pabisiaka. Funkcję protokolanta Zebrania objęła Pani Sylwia Ostolska-Hrebień.

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek obrad.

W głosowaniu jawnym zebrani przyjęli porządek obrad większością głosów.

Przewodnicząca odczytała Regulamin Walnego Zebrania , który został przyjęty większością głosów.
Następnie przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji.
Przyjęto następujący skład Komisji Mandatowej: Pan Tadeusz Koral, Pan Zbigniew Zawala oraz Pan Michał Kowalski.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto: Pana Józefa Szwajlika, Pan Bronisława Misiewicza, Pana Jana Kozakowskiego.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do zaprezentowania poszczególnych sprawozdań :

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła Prezes Grażyna Ryba.
 2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok przedstawiła  Skarbnik  Agnieszka Kurczyńska .
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017 w ROD PUSZCZA przedstawił   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Godycki-Ćwirko .
 4. Projekt Planu Pracy na rok 2018 przedstawił Wiceprezes Zarządu Jan Sozonowicz .
 5. Projekt preliminarzy na 2018r przedstawiła Skarbnik Agnieszka Kurczyńska .

Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Zbigniew Zawal na podstawie listy obecności odczytał protokół Komisji. Na 922 członków PZD w ROD PUSZCZA w zebraniu uczestniczyło 113 członków PZD co stanowi 12% - zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD Walne Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i może podejmować uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków przystąpiła kolejno do zatwierdzenia sprawozdań i uchwał poprzez głosowanie w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD i sprawozdania  finansowego za 2017 roku – większością głosów za.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku – większością głosów za.
 3. Zatwierdzenia zmiany członków organu PZD – większością głosów za.
 4. Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku – większością głosów za.
 5. Uchwalenia opłaty za wodę i terminu jej wnoszenia w 2018 roku – większością głosów za.
 6. Uchwalenia opłaty za wywóz nieczystości i terminu jej wnoszenia w 2018 roku – większością głosów za.
 7. Uchwalenia wysokości świadczeń pieniężnych i nagród na 2018 roku – większością głosów za.
 8. Uchwalenia planu pracy na 2018 rok – większością głosów za
 9. Uchwalenia preliminarzy finansowych na 2018 rok – większością głosów za.
 10. Zatwierdzenia wniosku o zmianę w Planie zagospodarowania ROD – dot. działki nr 76 – większością głosów za

Uchwalenia realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych:

 1. Uchwała  ws. elektryfikacji ogrodu – większością głosów za.
 2. Uchwała ws. budowy i przebudowy  zewnętrznego ogrodzenia  ROD – większością głosów za.
 3. Uchwała ws. budowy parawanu śmietnikowego, podjazdu, 10 stanowisk postojowych oraz zagospodarowania działki nr 76 – większością głosów za.
 4. Uchwała ws budowy dojazdów do istniejących parawanów śmietnikowych – większością głosów za.
 5. Uchwała ws rozbudowy instalacji drenażowej dla podtapianych fragmentów alejek ogrodowych – większością głosów za
 6. Uchwała ws budowy odwodnienia i przebudowy ze wzmocnieniem skarpy przy Domu Działkowca  – większością głosów za.

Ponadto zgłoszono wniosek w sprawie podjęcia uchwały o wystąpienie przez Zarządu ROD PUSZCZA do PZD Okręg w Szczecinie o partycypowanie w kosztach inwestycji mających na celu podniesienie wartości majątku ROD PUSZCZA. Wniosek został przyjęty większością głosów za.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego, Przewodnicząca Pani Agnieszka Kurczyńska podziękowała wszystkim za uczestnictwo i ogłosiła zakończenie Zebrania.

Pliki do pobrania:

Uchwały w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych