Przykład układu: Sekcja - przegląd artykułów (Częste pytania)

Informacje o pracy Zarządu

W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R

 

 1. Przygotowano decyzje dla wszystkich użytkowników działek w R.O.D. "Puszcza" w sprawie aktualizacji powierzchni zajmowanej przez poszczególne ogrody działkowe.
 2. Dokonano we wszystkich  sektorach od I - VII  całościowego przeglądu ogrodu.
 3. Opracowano  raport  o stanie  ogrodu celem wdrożenia jego wniosków w  2018r.
 4. Przeprowadzono na terenie ogrodu odczyty wskazań wodomierzy za 2017r
 5. Prowadzono przygotowania organizacyjne oraz sprzętowe w celu komputeryzacji prac biurowych  oraz finansowo - księgowych.
 6. Podpisano umowy z MPO, firmą ubezpieczeniową i telekomunikacyjną.
 7. Opracowano historię ogrodu.
 8. Podjęto łącznie 14 uchwał w sprawach bieżących ogrodu.

 


 

W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2017R

 1. Po długotrwałych staraniach Zarządu dnia 9. sierpnia 2017r. otrzymaliśmy decyzję Prezydenta Miasta Szczecin, stwierdzającą nabycie  tytułu prawnego do zajmowanego przez ROD "Puszcza" terenu.
 2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska potwierdził  informację, o przyjęciu do budżetu miasta Szczecin na rok 2018, zadania polegającego na utwardzeniu ulic Agnieszki i Regatowej.
 3. Zrealizowane  zostały   zadania remontowo – inwestycyjnych jak :
  • modernizacja Domu Działkowca
  • ustawiony został  na terenie Domu Działkowca kontener (do adaptacji na magazyn)
  • wymieniona została główna brama wjazdowa  i furtka od  strony ul. Chłopskiej
  • wymienione zostały  we wszystkich bramach wjazdowych kłódki oraz przeprowadzono weryfikację   osób  uprawnionych do wjazdu na teren ogrodu.
 4. Wykonana została nowa zewnętrzna instalacja drenażowa w sektorze VI dla podtapianych działek.
 5. Opracowany został Plan zagospodarowania ogrodu dla ROD "Puszcza"
 6. Dnia 2. września 2017r. zorganizowano obchody Dnia Działkowca


W OKRESIE OD 1 MAJA DO 30 CZERWCA 2017R

ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "PUSZCZA" INFORMUJE O WYKONANIU NASTĘPUJĄCYCH PRAC:

 

 1. ODBIÓR OD WYKONAWCY PRACY GEODEZYJNEJ - MAPY DO CELÓW PRAWNYCH (W CELU UZYSKANIA DECYZJI NA UŻYTKOWANIE OGRODU)
 2. ZŁOŻENIE DO URZĘDU MIASTA SZCZECIN WNIOSKU O ZMIANĘ DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. SZCZECIN - DOTYCZY ZMIANY PRZEZNACZENIA CZĘŚCI OGRODU (Z CMENTARZA KOMUNALNEGO NA OGRÓD)
 3. POWOŁANIE KOMISJI PROBLEMOWEJ - DO SPRAW ELEKTRYFIKACJI OGRODU
 4. UCHWALENIE REGULAMINU ZBIERANIA ODPADÓW Z TERENU OGRODU
 5. UCHWALENIE REGULAMINU WJAZDU SAMOCHODÓW NA TEREN OGRODU
 6. AKTUALIZACJA ZEZWOLEŃ NA WJAZD NA TEREN OGRODU, W ZWIĄZKU Z WYMIANA KŁÓDEK BRAM WJAZDOWYCH
 7. OPRACOWANIE WYTYCZNYCH DO PRZEGLĄDU OGRODU
 8. OPRACOWANIE PLANÓW SYTUACYJNYCH SEKTORÓW I - VII 9) PRZYSTĄPIENIE DO ZADAŃ REMONTOWO - INWESTYCYJNYCH
 9. PODJĘTO ŁĄCZNIE UCHWAL W SPRAWACH BIEŻĄCYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA OGRODU

 


 

W OKRESIE OD 1. STYCZNIA 2017r DO 30. KWIETNIA 2017r

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD Uchwałą Nr 3/2017 z dnia 10. stycznia 2017r. powołało Zarząd Komisaryczny w ROD "Puszcza" o składzie: p. Emilia Aftewicz, p. Grażyna Ryba, p. Jan Sozonowicz. W wyniku kooptacji do Zarządu przyjęto p. Agnieszkę Kurczyńską i p. Mirosława Garbaciak.

Zakres wykonanych prac przez Zarząd Komisaryczny w 2017r.

 1. Dokończenie remontu hydroforni wraz z uzyskaniem świadectwa Dozoru Technicznego
 2. Nieodpłatne pozyskanie na potrzeby ogrodu: kontenera 3m x 6m, 300m siatki ogrodzeniowej, bramy wjazdowej i huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
 3. Złożono wniosek do Urzędu Miasta Szczecin o ujęcie w budżecie na 2017r zadania polegającego na budowie ulic : Agnieszki, Regatowej i Teligi
 4. Prowadzono uzgodnienia z Urzędem Miasta w/s decyzji o nabycie prawa użytkowania gruntu
 5. Przygotowano projekty uchwał, plan pracy, preliminarze i sprawozdania na Walne Zebranie 2017r
 6. Prowadzono na bieżąco dyżury w biurze ROD

W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2016R

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” informuje o wykonaniu następujących prac:

 1. przygotowanie projektu regulaminu korzystania z wody
 2. przygotowanie projektu regulaminu wjazdu na teren ogrodu
 3. podpisanie umowy na 2017r. z  MPO oraz firmą ubezpieczeniową
 4. odbiór projektu budowlanego nowego wodociągu, wraz z  kosztorysem
 5. uzyskanie brakującej, niezbędnej dla UDT, dokumentacji technicznej zbiorników hydroforowych
 6. uzyskanie od ENEA Szczecin warunków technicznych  zwiększenie mocy przyłączeniowej – niezbędnych do wykonania projektu sieci elektrycznej dla ROD „Puszcza”
 7. powołanie komisji inwentaryzacyjnej i dokonanie niezbędnych inwentaryzacji  majątku ROD „Puszcza”
 8. powołanie komisji mediacyjnej
 9. zakup map planu zagospodarowania Kijewko
 10. złożenie, za pośrednictwem ZO PZD Szczecin, wniosku do prezydenta miasta szczecin o zmianę zapisów  w miejscowych planach   zagospodarowania  przestrzennego Kijewko i Kijewko – Świętochowskiego

 


W OKRESIE OD 1 SIERPNIA DO 30 WRZEŚNIA 2016R

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” informuje o wykonaniu następujących prac:

 1. Przegląd działek
 2. Zorganizowanie dnia działkowca - w dniu 27 sierpnia 2016r
 3. Powołanie Komitetu budowy sieci elektrycznej w ROD "Puszcza" – w dniu 28 sierpnia 2016r
 4. Przygotowanie i zgłoszenie wniosku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, dla zadania „Budowa dróg dojazdowych do ROD „Puszcza” - ul. Agnieszki, Regatowa, Teligi
 5. Przyjęcie założeń do projektu sieci wodociągowej
 6. Podpisanie umowy z projektantem na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej - do 30 listopada 2016r
 7. Zgłoszenie wniosku o tzw. małą dotację do urzędu miasta z przeznaczeniem na siatkę ogrodzeniową
 8. Podjęcie łącznie 41 uchwał w sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania ogrodu

Poprawiony (sobota, 03 lutego 2018 18:01)

 

Skład Zarządu

Skład Zarząd ROD "Puszcza" - od dnia 03. lipca 2017r :

 

Skład  Zarządu:

Grażyna Ryba - Prezes

Jan Sozonowicz – Wiceprezes

Agnieszka Kurczyńska - Skarbnik tel. 575 787 002

Sylwia Ostolska - Hrebień - Sekretarz

Mirosław Garbaciak - Członek Zarządu

Ewa Lamparska - Członek Zarządu

Józef Szwajlik - Członek Zarządu


Tadeusz Koral - Gospodarz Ogrodu tel. 575 787 003

Halina Smyl - Gospodarz ROD w zakresie sektorów I-VII

Poprawiony (sobota, 08 lipca 2017 22:00)

 

Elektryfikacja

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że Nadzwyczajne Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27 kwietnia 2017 roku przyjęło uchwały w sprawie powołania Komisji Problemowej ds. elektryfikacji oraz w sprawie budowy sieci elektrycznej na terenie ROD Puszcza .

- pliki do pobrania

 


 

Miło nam poinformowań Państwa, iż zgodnie z zawartą w dniu 10.02.2017 r. umową w dniu 06.04.2017 r. Komitet Budowy Sieci Elektrycznej dokonał protokolarnego odbioru projektu technicznego planowanej wewnątrzogrodowej sieci elektrycznej wraz z kosztorysem.

Szczegóły techniczne projektu przedstawimy wspólnie z jego autorem na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ROD "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27.04.2017 r. i już z tego miejsca zapraszamy zainteresowanych do udziału w nim. Wartość kosztorysowa projektu (uwzględniając już podatek VAT) to: 792.848,72 zł. Do powyższego należy dodać także koszty opłaty przyłączeniowej na rzecz ENEA w wysokości ok. 14.500,00 zł, i nadzór autorski (projektant) oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru robót elektrycznych (ok. 15. 000,00- zł).

W sumie, położenie nowej sieci kosztować nas powinno nominalnie około 823.000,00 zł.

Możemy spróbować połączyć tę inwestycję z planowanym położeniem sieci wodociągowej i rozkopywać alejki tylko jeden raz. Powinno przełożyć się to na oszczędność z tytułu robót ziemnych w granicach 130.000,00 , co przekłada się na finalny koszt elektryfikacji ogrodu w granicach 693.000,00. Warunkiem jest tutaj jednak przeprowadzenie zbiórki równolegle do trwającej zbiórki na sieć wodociągową, czyli jej zakończenie do końca września 2018 r. Wówczas, na wiosnę 2019 r. możliwe byłoby jednoczesne ułożenie obu sieci i już za mniej więcej 2 lata moglibyśmy cieszyć się niezakłóconymi dostawami wody, jak i prądem na naszych ogródkach.

Póki co jednak, nie mając harmonogramu dalszych działać uwzględniając nominalny koszt elektryfikacji (823.000,00 zł) i dzieląc go na pojedyncze działki otrzymujemy następujące szacunki kosztu elektryfikacji:

 1. koszt ok. 1.260,00 zł dzieląc nominalny koszt inwestycji na wszystkie 665 działek,
 2. koszt ok. 2.100,00 zł dzieląc nominalny koszt inwestycji na 399 Działkowców, czyli 60% ogółu Działkowców deklarujących poparcie dla inwestycji,
 3. koszt ok. 5.680,00 dzieląc nominalny koszt inwestycji na 145 Działkowców, którzy dokonali wpłaty 100 zł na zakup projektu (Członków Komitetu Elektryfikacji).


(W punkcie 1 i 2 od podanych wartości należy odjąć kwotę 100 zł dla 145 osób, które dokonały jej wpłaty na zakup projektu sieci).

 

W naszej ocenie jedną, mającą szanse na realizację opcją, jest elektryfikacja ogrodu wspólnymi siłami wszystkich Działkowców, gdyż trudno jest nam sobie wyobrazić, iż szacowny na 823.000,00 zł koszt inwestycji "udźwignąć" miałoby jedynie 145 członków Komitetu Budowy Sieci Elektrycznej. Dodatkowo, naszym zdaniem najbardziej racjonalną z ekonomicznego punktu widzenia jest zbiórka środków na ten cel do końca września 2018 r. równolegle do prowadzonej zbiórki "na wodę", tak aby wodociąg i sieć elektryczną położyć w ogrodzie "za jednym zamachem", co powinno skutkować niższą ostateczną ceną elektryfikacji i budowy sieci wodnej z ewentualnymi zwrotami części zebranych od wszystkich Działkowców środków. Oficjalnie rozpoczynając prace do dnia 16.12.2018 r. korzystać będziemy mogli także z aktualnych, do tego czasu, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENEA, bez konieczności ponownego występowania o nie.

Alternatywą jest rozpoczęcie zbiórki po położeniu sieci wodociągowej (czyli rozpoczęcie zbiórki od 2019 r.) bez zbytniego obciążenia domowych budżetów Działkowców przez najbliższe dwa lata, aczkolwiek wówczas musimy pamiętać o tym, iż z każdym kolejnym rokiem odwlekania zbiórki środków na elektryfikację ogrodu i realizacji tej inwestycji prezentowany projekt i kosztorys będą coraz mniej aktualne.
Ostatecznie możemy odłożyć projekt ad acta, gdzie będzie czekał na tzw. lepsze czasy tak jak projekt sieci elektrycznej ogrodu z 1989 r., do czego mamy nadzieję jednak nie dojdzie. Biorąc pod uwagę powyższe raz jeszcze gorąco zachęcamy wszystkich Działkowców do udziału w zaplanowanym na 27.04.2017 r. walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ROD "Puszcza" w Szczecinie, gdyż będziemy wówczas nie tylko wybierać nowe władze, które miałyby przeprowadzać planowane w naszym ogrodzie inwestycje, lecz przede wszystkim decydować będziemy o tym, jak wyglądać będzie nasz ogród w perspektywie kolejnych dziesiątków lat!

Pozdrawiamy
Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski

P.S. Po podjęciu decyzji odnośnie dalszych działać w zakresie elektryfikacji przez walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27.04.2017 r. zaprezentujemy Państwu dokładne rozliczenie z naszej dotychczasowej działalności i ewentualnie dokonamy przeksięgowania, pozostałych po uiszczeniu kosztów projektu i prowadzenia rachunku bankowego, środków na indywidualne rozliczenia członków Komitetu z tytułu opłat ogrodowych za rok 2017 r. zgodnie z regulaminem Komitetu Elektryfikacji.

 


 

Szanowni Działkowcy,

z przyjemnością informujemy, iż w dniu 10.02.2017 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Komitetem Budowy Sieci Elektrycznej w ROD "Puszcza" w Szczecinie reprezentowanym przez Panów Jana Sozonowicza i Marka Aniszewskiego oraz Panem Krzysztofem Jankowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JK-tech Krzysztof Jankowski na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej 0,4 kV wraz z kosztorysem inwestorskim dla terenu ROD "Puszcza" w Szczecinie.

Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy to 31.03.2017 r, tak więc mamy realną nadzieję przedstawić Państwu przewidywane koszty planowanej inwestycji na zbliżającym się walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27.04.2017 r. wraz z koncepcją jej realizacji.

Z poważaniem

Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski


Szanowni Działkowcy,

w dniu 02.02.2017 r. upłynął termin na składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej sieci elektrycznej 0.4 kV wraz z kosztorysem inwestorskim dla naszego ogrodu. W związku z tym w dniu wczorajszym, tj. 03.02.2017 r. władze Komitetu Budowy Sieci Elektrycznej w ROD "Puszcza" w Szczecinie w osobach Panów Jana Sozonowicza i Marka Aniszewskiego  przy udziale Prezes Zarządu ROD "Puszcza" w Szczecinie - Pani Grażyny Ryby dokonały otwarcia 6 złożonych ofert.

W zakładce inwestycje prezentujemy protokół z oceny przesłanych na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ofert wraz z wyborem zwycięskiej oferty złożonej, jak się okazało przez Działkowca ROD "Puszcza" w Szczecinie prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JK-tech Krzysztof Jankowski, który zaproponował wykonanie dokumentacji projektowej sieci elektrycznej 0.4 kV dla naszego ogrodu wraz z kosztorysem inwestorskim za cenę 5.700,00 zł netto (7.011,00 zł brutto), co stanowiło najniższą zaproponowaną cenę.

Gratulujemy Zwycięzcy i jednocześnie dziękujemy wszystkim biorącym udział w przetargu Oferentom. Podpisanie umowy na wykonanie projektu i kosztorysu planowane jest na dzień 10.02.2017 r. z terminem realizacji zlecenia najpóźniej do końca marca bieżącego roku.

Pozdrawiamy
Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski

Plik do pobrania:

 


Szanowni Działkowcy,

poniżej prezentujemy tekst przygotowanego przez nas zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci elektrycznej 0,4 kV kablowej wraz z kosztorysem ofertowym dla ROD "Puszcza" w Szczecinie.

Ponawiamy apel o jego rozpowszechnienie lub zachęcamy Państwa do samodzielnego stanięcia do przetargu.

Termin składania ofert to 02.02.2017 r., wybór zwycięskiej oferty dokonany zostanie najpóźniej do 10.02.2017 r., natomiast zakończenie prac projektowych oraz przekazanie gotowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem nastąpić musi nie później, niż do 31.03.2017 r., tak aby możliwe było jej przedstawienie Państwu, jak i płynących z niej wyliczeń na walnym zgromadzeniu członków PZD ROD „Puszcza” w Szczecinie w kwietniu bieżącego roku.

W przypadku pytań z Państwa strony prosimy o kontakt pod adresem:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tekst zapytania ofertowego wraz z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Enea Operator sp. z o.o.z oraz mapą działek w formie plików w formacie pdf pobrać można z tego adresu:

https://drive.google.com/drive/folders/0B8D5Ug0suWn4Z2Fha0FDVVlLZEE?usp=sharing

Pozdrawiamy

Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski

 

Dokumenty do pobrania:

 


 

Szanowni Działkowcy,

za nami Sylwester oraz początek nowego 2017 roku. To także koniec założonego przez nas na spotkaniu założycielskim w dniu 28.08.2016 r. okresu zbiórki dobrowolnych wpłat na zakup projektu sieci elektrycznej dla ROD "Puszcza" w Szczecinie i dobry czas na podsumowanie naszych dotychczasowych starań. Miło nam zatem poinformować, iż zebraliśmy już 13.662,00 zł (stan na 10.01.2017 r.). Łącznie zaufało nam 134 Działkowców. Dziękujemy i zachęcamy pozostałych Państwa do wpłaty kwoty 100 zł.

Nasza dotychczasowa praca, to jednak nie tylko zbiórka pieniędzy, lecz przede wszystkim działania mające na celu realizację I-go etapu zamierzonej inwestycji, w szczególności pozyskanie projektu i kosztorysu, który pozwoli nam na określenie kosztu elektryfikacji ogrodu w przeliczeniu na jednego Działkowca, jak i członka komitetu budowy sieci elektrycznej. Warunkiem koniecznym do stworzenia projektu jest uzyskanie tzw. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które wydawane są przez dostawcę energii elektrycznej. Mamy więc przyjemność poinformować Państwa, iż w wyniku naszych starań ENEA Operator sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Szczecin w dniu 16.12.2016 r. wydała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla naszego ogrodu (skan dokumentu prezentujemy poniżej).

Stąd, biorąc pod uwagę wysokość zebranej przez nas kwoty oraz fakt uzyskania warunków przyłączenia jesteśmy zdania, iż możemy zlecić już przygotowanie projektu instalacji elektrycznej dla całego ogrodu zgodnego z przyjętą w dniu 22.04.2016 r. uchwałą walnego zgromadzenia sprawozdawczego ROD „Puszcza” w Szczecinie nr 10/2016. W najbliższych dniach planujemy ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu wraz ze szczegółowymi wymaganiami oraz niezbędną do tego celu dokumentacją. Jeżeli więc znają Państwo lub sami posiadają odpowiednie uprawnienia projektowe, to zachęcamy serdecznie do odpowiedniego nagłośnienia naszych działań, czy też samodzielnego stanięcia do przetargu.

O terminie składania ofert i przygotowanych kryteriach informować będziemy za pośrednictwem strony ogrodu: puszcza.szczecin.pl oraz działkowego profilu na portalu facebook:

https://www.facebook.com/DzialkowcyRODPuszczaSzczecin/.

W przypadku pytań z Państwa strony prosimy o kontakt pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z poważaniem Jan Sozonowicz i Marek Aniszewski

 

 

 


 

Szanowni Działkowcy,

informujemy, iż kwotę 100 zł od działki tytułem zakupu projektu sieci elektrycznej można teraz wpłacać także gotówką bezpośrednio w kasie ogrodu w trakcie dyżurów Zarządu ROD „Puszcza” w Szczecinie.

Wszystkie takie wpłaty gotówkowe zaksięgowane zostaną na dedykowany rachunek bankowy prowadzony przez Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie o numerze: 71 1050 1559 1000 0090 8009 3702.

Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z dołączeniem do Komitetu budowy sieci elektrycznej w ROD „Puszcza” w Szczecinie, tak jak w przypadku dokonania przelewu.

Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do naszej wspólnej inicjatywy!

W IMIENIU KOMITETU BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE:

JAN SOZONOWICZ

MAREK ANISZEWSKI

 


 

Dokumenty do pobrania:


Poprawiony (sobota, 22 lipca 2017 07:06)

 

Wodociąg

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że Nadzwyczajne Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27 kwietnia 2017 roku przyjęło uchwałę w sprawie zadania w trakcie realizacji - budowy sieci wodociągowej

- plik do pobrania

 


Zakończono etap projektu budowlanego wodociągu

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Puszcza” informuje, że zakończony został kolejny etap realizacji inwestycji jakim  jest wykonanie projektu budowlanego  sieci wodociągowej na terenie naszego ogrodu.

Następne etapy inwestycji to jest  przystąpienie do ofertowania i wyłonienia wykonawcy budowy sieci wodociągowej oraz przystąpienie do realizacji inwestycji, uwarunkowane   będzie zebraniem odpowiednich środków na ten cel.

Przypominamy działkowcom, którzy zalegają  jeszcze z wpłatą kwoty  500zł  za 2016r,  ustaloną zgodnie z Uchwałą Nr 9/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r, o uregulowanie płatności na potrzeby realizacji nowej sieci wodociągowej.

Wpłaty można dokonać w kasie ogrodu w trakcie dyżurów ROD „Puszcza” w piątki od godz. 17 – 19  (w Klubie przy ul. Seledynowa 91a) lub bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony przez Zarząd ROD „Puszcza” o nr :  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

 


 

Uchwała nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci wodociągowej na terenie ROD "Puszcza" w Szczecinie

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania:

 • 500 zł na rok 2016 w terminie płatności do końca września 2016
 • 500 zł na rok 2017 w terminie płatności do końca września 2017
 • 560 zł na rok 2018 w terminie płatności do końca września 2018
wpłacamy opłatę na cel: „budowa nowej sieci wodnej”.
 • Na konto nr:  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145
Dokumenty do pobrania:
 • wybór projektanta: Do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” wpłynęły trzy oferty na „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych ogrodów działkowych na terenie R.O.D „Puszcza”. Dnia 6 lipca 2016r. Zarząd ROD podjął Uchwałę Nr 104/2016 o wyborze oferenta, który przedstawił najniższą cenę za ww. projekt. Koszt projektu - 4500zł + vat 23%.
 • uchwała 196/2016

Poprawiony (sobota, 13 maja 2017 10:56)

 

Uchwały Zarządu 2017

- Uchwała Nr 17/2017 o zwołaniu walnego zebrania

Poprawiony (sobota, 13 maja 2017 09:41)

 
Więcej artykułów…