Przykład układu: Sekcja - przegląd artykułów (Częste pytania)

Opłaty w ROD

Wysokość opłat w ROD Puszcza:

Składka członkowska - (2014r): 19 gr. za (Uchwała nr 2/XV/2013 KR PZD z dnia 14.11.2013r.)

Opłata na rzecz ogrodu - (2014r): 20 groszy od m² działki opłatę należy wnieść do 31.05.2014 r.

Ekwiwalent za niewykonaną pracę społecznie - (2014r): 20 zł

Opłata  inwestycyjna - zł

Opłata energetyczna - zł

Opłata wodna - (2014r): dla działkowców posiadających wodomierze wynosi 0,90 zł od m³

Wpisowe - 200zł

Opłaty  można uiszczać osobiście w dniu otwarcia Kasy w każdy piątek w godz.17:00-19:00 lub przelewem na konto Bankowe. Obowiązkowo w tytule umieścić nr działki i nazwisko właściciela.

Pdstawy Prawne:

Żadnych innych opłat i obciążeń działkowców poza niżej wymienionymi nie można wprowadzać uchwałami walnego zebrania (konferencji delegatów) ani uchwałami czy innymi decyzjami zarządu ROD, ponieważ jest to niezgodne ze statutem PZD.

Składka członkowska
Uchwala - zgodnie z § 93 pkt 6 statutu PZD upoważniona do jej uchwalenia jest wyłącznie Krajowa Rada  PZD. Składka ustalana jest corocznie w odniesieniu do 1 m2 użytkowanej powierzchni działki.
Przeznaczenie -  utrzymanie organów PZD. Podlega ona podziałowi zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD: 65 % składki pozostaje w ogrodzie z przeznaczeniem na jego funkcjonowanie, a 35 % odprowadzane jest do okręgowego zarządu PZD i ulega podziałowi: 5 % zasila fundusz samopomocowy utworzony przy Krajowej Radzie PZD a 1/3 zasila fundusz Krajowej Rady PZD.
Dokumentacja - preliminarz finansowy

Opłaty na potrzeby ogrodu
Uchwala - zgodnie z § 49 ust.1 pkt 8 statutu PZD i § 29 pkt 4 regulaminu POD, uchwala walne zebranie (konferencja delegatów)
Przeznaczenie - Opłata na potrzeby ogrodu winna być uchwalana w ogrodzie, jeżeli składka członkowska jest nie wystarczająca na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie, bieżącej konserwacji infrastruktury ogrodowej np. drobne naprawy, wywóz śmieci z ogrodu czy pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ogrodu czy też oświetlenie siedziby Zarządu ogrodu, kosztów telefonicznych poniesionych przez Zarząd na potrzeby ogrodu, artykuły biurowe, utrzymanie rachunku bankowego itp.
Dokumentacja - preliminarz finansowy

Ekwiwalent za niewykonaną pracę społecznie użyteczną na rzecz ogrodu
Uchwala - zgodnie z § 49 ust.1 pkt 7 statutu PZD i § 29 pkt 6 regulaminu POD uchwala walne zebranie (konferencja delegatów)
Przeznaczenie - ilość godzin pracy społecznie użytecznej na rzecz ogrodu ustalana jest na podstawie planu pracy, który jest przygotowany przez Zarząd ROD. Jeżeli ktoś z jakiś przyczyn nie może odpracować uchwalonych godzin pracy na rzecz ogrodu, a dane prace zostały ujęte do planu niezbędnych prac do wykonania w danym roku, to ktoś inny musiał wykonać te prace, ale już za odpłatnością. Środki pochodzące za niedopracowane godziny prac społecznie użytecznych muszą być księgowane oddzielnie. Wykorzystane muszą być wyłącznie na ten cel, na który zostały zebrane, czyli na wykonanie planu pracy na rzecz ogrodu. Rozliczenie prac społecznie użytecznych musi być dokumentowane w rejestrze.
Dokumentacja - rejestr prac społecznie użytecznych.

Opłata na inwestycje i remonty w ogrodzie - partycypacja finansowa członka PZD w ogrodzie
Uchwala - zgodnie z § 49 ust 1 pkt 9 statutu PZD i § 29 pkt. 7 regulaminu POD uchwala walne zebranie (konferencja delegatów) w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego.
Przeznaczenie - wniosek Zarządu ROD powinien być przygotowany tematycznie na każde zadanie osobno i musi zawierać: nazwę zadania, przewidywany koszt, termin realizacji, system wykonawstwa oraz źródła finansowania. Rzadko kiedy środki finansowe, którymi dysponuje zarząd ROD na inwestycje i remonty (Fundusz Rozwoju) wystarczają na sfinansowanie zadania, dlatego uchwałą walnego zebrania przyjmuje się partycypację indywidualną działkowców w danym zadaniu. Z tego powodu przygotowany wniosek na walne zebranie przez zarząd ogrodu musi być bardzo szczegółowo opracowany, uwzględniający nie tylko możliwości finansowe ogrodu, ale przede wszystkim możliwość działkowców. Przyjęta bowiem uchwała przez walne zebranie jest obowiązująca dla wszystkich użytkowników działek w ogrodzie.
Dokumentacja - preliminarz funduszu rozwoju.

Opłata energetyczna
Uchwala - zgodnie z § 29 pkt 5 regulaminu POD uchwala walne zebranie (konferencja delegatów).
Przeznaczenie - dotyczy ogrodów wyłącznie zelektryfikowanych, przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią energetyczną.
Dokumentacja - rozrachunki wewnątrzorganizacyjne z działkowcami konto 240.

Opłata wodna
Uchwala - na podstawie faktur dostawców zewnętrznych według wskazania podliczników na działce.
Przeznaczenie - na podstawie faktur dostawców zewnętrznych według wskazania podliczników na działce.
Dokumentacja - rozrachunki wewnątrzorganizacyjne z działkowcami konto 240.

Wpisowe
Zgodnie z § 93 pkt. 6 statutu PZD, jest uchwalane przez Krajową Radę PZD. Obecnie obowiązujące wpisowe zostało ustalone w wysokości od 120 do 300 zł. Środki pochodzące z wpłat wpisowego od nowych członków PZD przeznaczone są wyłącznie na oświatę ogrodniczą działkowców, w tym na szkolenia i instruktaż ogrodniczy, literaturę związkową dla działkowców oraz nowych członków PZD. W pełnej wysokości środki pochodzące z wpisowego zasilają Fundusz Oświatowy PZD we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD. Podlegają podziałowi: 20 % wpisowego przeznaczone jest na fundusz oświatowy rodzinnego ogrodu działkowego, 60 % na fundusz oświatowy okręgowego zarządu PZD, 20 % na fundusz oświatowy Krajowej Rady PZD. Z wpłaty wpisowego Okręgowy Zarząd PZD opłaca prenumeratę dwunastu numerów miesięcznika „działkowiec”, które otrzymuje nowy członek PZD.
Wpisowe jest zróżnicowane w zależności od miejscowości i wynosi zgodnie z uchwałą nr 4/JII/2012 Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 24 lutego 2012 roku:
1. 500, - zł.  w ogrodach o statusie podmiejskim w miejscowościach: Bartoszewo, Dziwnów, Dziwnówek, Kołczewo, Międzywodzie, Międzyzdroje, Mrzeżyno, Stepnica, Wrzosowo, Zastań
2. 200, - zł w miejscowościach: Dębostrów, Goleniów, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Police, Stargard Szczeciński, Steklno, Szczecin, Świnoujście
3. 150, - zł w miejscowościach: Barlinek, Chociwel, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobra Nowogardzka, Dobrzany, Drawno, Golczewo, Gryfice, Jaromin, Kluczewo, Lipiany, Łobez, Maszewo, Moczkowo, Moryń, Myślibórz, Nowogard, Pełczyce, Płoty, Pyrzyce, Resko, Runowo Pomorskie, Suchań, Świerzno, Trzebiatów, Węgorzyno, Widuchowa, Wolin, Wysoka Kamieńska

Opłata inwestycyjna
Każdy ogród działkowy wyposażony jest w infrastrukturę, która powstała głównie ze środków użytkowników działek z ich  partycypacji w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Dotyczy to urządzeń i wyposażenia ogrodu, z których korzystają wszyscy działkowcy. Dlatego wprowadzona została opłata inwestycyjna, którą należy rozumieć jako udział nowego członka PZD w powstaniu tej infrastruktury. Opłata ta jest corocznie ustalana  przez zarząd rodzinnego ogrodu działkowego na podstawie wartości majątku ogrodu, wykazanego w bilansie w przeliczeniu na jedną działkę. Opłata inwestycyjna zasila w pełnej wysokości środki funduszu rozwoju rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone na nowe inwestycje i remonty istniejącego wyposażenia i nie noże być przeznaczona na inne cele. Powinien być założony w ROD rejestr opłat inwestycyjnych.

Poprawiony (poniedziałek, 26 września 2016 22:17)

 

Jak zostać działkowcem?


KROK 1.

1) Wybór rodzinnego ogrodu działkowego.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest znalezienie ogrodu znajdującego się w niedalekiej okolicy, zapewniającego możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie z działki.

Istnieją dwa rodzaje ogrodów: miejskie znajdujące się w granicach administracyjnych miast i podmiejskie na terenach bardziej odległych, poza granicami miasta. Przy wyborze konieczne jest uwzględnienie możliwości komunikacyjnych swoich i swojej rodziny, a także ilości wolnego czasu, jaki chce się poświęcić na użytkowanie działki w ROD.

2) Kontakt z zarządem ROD.

W ogrodzie, w którym dana osoba chce uzyskać możliwość użytkowania działki funkcjonuje zarząd ROD, informacje o godzinach urzędowania zarządu znaleźć można najczęściej na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do ogrodu, bądź też na domu działkowca. Zarząd ROD udzieli osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się nieużytkowana działka, którą będzie można przydzielić tej osobie. Informacje dotyczące wolnych działek udzielane są również w okręgowych zarządach PZD, których adresy i numery telefonów znajdują się w na stronie www.pzd.pl. W ogrodach mogą być wolne działki w związku z faktem, iż zdarza się, że członkowie Związku zmuszeni są ze względów np. zdrowotnych zrezygnować z użytkowania, bądź też działka z innych przyczyn pozostaje bez użytkownika.

3) Formalne wymagania uzyskania członkostwa w PZD i prawa  użytkowania działki.

Po uzyskaniu w/w informacji, należy wyrazić wobec zarządu ROD chęć zostania członkiem PZD poprzez złożenie podania i wypełnionej deklaracji członkowskiej. Zarząd ten ma obowiązek udostępnić druk deklaracji członkowskiej, której wzór ustalony jest przez Prezydium Krajowej Rady PZD.

4) Przydział działki.

Osoby ubiegające się o członkostwo w PZD kierowane są na szkolenie organizowane przez okręgowe zarządy PZD.
Zarząd ROD, jeżeli wszystkie wymagania są spełnione może podjąć uchwałę o nadaniu członkostwa w PZD i prawa użytkowania tej działki osobie, która złożyła deklarację. Na podstawie uchwały przyznającej członkostwo i prawo użytkowania działki zarząd doręcza nowemu członkowi PZD Decyzję przydziału działki.
W sytuacji, gdy w ogrodzie nie ma obecnie działki nieużytkowanej, również można złożyć podanie i deklarację członkowską i poczekać do momentu zwolnienia się działki.

KROK 2.

1) Opłaty.

Kolejną czynnością, jaką należy wykonać, po podjęciu uchwały przez zarząd ROD o przyjęciu w poczet członków PZD i przydzieleniu działki, jest wpłacenie na rachunek bankowy, bądź w kasie ogrodu wpisowego i opłaty inwestycyjnej.

Natomiast w terminie do 31 maja każdego roku istnieje obowiązek uiszczenia składki członkowskiej, także opłaty na rzecz ogrodu i innych opłat wynikających z regulaminu ROD, a uchwalonych przez walne zebranie, które jest najwyższym organem samorządu PZD w ROD, w terminach ustalonych przez ten organ.

Charakterystyka poszczególnych opłat:

• Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

Obecnie wpisowe ustalone jest w wysokości od 120 do 300 złotych. Okręgowy Zarząd określa wysokość wpisowego w ROD będących na obszarze jego działania, kierując się wielkością miast, statusem ROD, stanem ich zagospodarowania, a także wielkością działek.

Wpisowe poprzez Fundusz Oświatowy przeznaczone jest na wdrażanie wiedzy poprzez szkolenia, literaturę i działalność instruktorów, Społeczną Służbę Instruktorską. Nowy członek Związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki, uprawa i nawożenie działki, zasady ochrony roślin i dobór preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawa roślin sadowniczych, uprawa roślin ozdobnych. Ważną sprawą jest wdrażanie zasad współżycia społecznego, przecież na 1 ha ogrodu użytkuje działki 25 rodziny i każda z tych rodzin szuka na działce wypoczynku, spokoju i zdrowego środowiska.)

Ponadto każdy nowy członek otrzymuje bezpłatnie przez 1 rok (12 numerów) miesięcznika „Działkowiec”, który jest jedynym pismem ogrodniczym na rynku dostosowanym treścią do potrzeb działkowców, statut PZD i regulamin ROD. Obecnie jest to książeczka  „Prawo w PZD”. Ma prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu zarządu ROD oraz porad instruktora ogrodniczego.

•  Składka członkowska uiszczana jest przez każdego użytkownika corocznie, do 31 maja, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD. Działkowcy mogą wpłacać składkę członkowską już od początku roku, nie czekając na odbycie walnego zebrania, które w tej sprawie się nie wypowiada. Krajowa Rada PZD ustaliła na 2009 r. składkę członkowską w wysokości 15 gr. od 1 m ² powierzchni działki.

• Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.
Każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków.

KROK 3.

Kolejną kwestią jest obowiązek rozliczenia nowego użytkownika działki z poprzednim jej użytkownikiem za nasadzenia i naniesienia, które stanowiły jego własność. Jeżeli rozliczenie to nastąpiło bezpośrednio pomiędzy nowym użytkownikiem działki, a ustępującym konieczne jest złożenie oświadczenia do zarządu ROD o tym, iż rozliczenie miało miejsce.

Bywają jednak sytuacje, gdy rozliczenie bezpośrednie między nowym i uprzednim użytkownikiem jest niemożliwe z obiektywnych przyczyn lub, gdy uprzedni użytkownik ma zobowiązania finansowe w stosunku do ogrodu. Nowy użytkownik ma wówczas obowiązek przekazania należności za naniesienia i nasadzenia zarządowi ROD. Istotną kwestią jest ustalenie z poprzednim użytkownikiem wartości nasadzeń, naniesień i urządzeń, które znajdowały się na działce i stanowiły jego własność. Jeżeli jest to niemożliwe uprawniony rzeczoznawca może dokonać wyceny, a nowy użytkownik ustaloną w ten sposób kwotę, powinien wpłacić do zarządu ROD.

KROK 4.

Ostatnim krokiem, który powinien być systematycznie przez działkowca podejmowany, jest stosowanie przepisów związkowych poznanych na szkoleniu i znajdujących się w książce „Prawo w PZD, a także na stronie internetowej www.pzd.pl, czyli korzystanie z praw, jakie posiada, wykonywanie obowiązków i użytkowanie działki zgodnie z nimi.

Uwaga!
Ważna rzeczą jest wskazanie czy chcemy ubiegać się o nadanie członkostwa także współmałżonkowi. Jeśli tak, należy to wskazać w podaniu i deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD i użytkownikiem działki.
Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa.
W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają oni tylko jedno wpisowe, jedną składkę członkowską i jedną opłatę inwestycyjną.

Uwaga!
Działkowiec może również złożyć pisemnie do zarządu ogrodu oświadczenie, w którym wskaże osobę bliską (współmałżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo i ich dzieci), wspólnie z nim korzystającą z działki, jako swojego następcę na wypadek śmierci. Oświadczenie to wiąże zarząd ROD, co oznacza, że zarząd ROD musi przydzielić działkę po zmarłym wskazanej osobie bliskiej. Oświadczenie takie może być w każdym czasie odwołane przez członka.
Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka, bądź osobę bliską po osobie zmarłej, osoba ta zwolniona jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w PZD i użytkowania działki istnieje prawo wskazania osoby bliskiej, jako swojego następcy. Zarząd ROD jest zobligowany do przyjęcia tej osoby w poczet członków i przydzielenia działki użytkowanej przez zrzekającego się. Zarząd nie jest jednak związany wskazaniem rezygnującego, jeżeli wskazana osoba nie jest osoba bliską w rozumieniu prawa związkowego.

Poprawiony (czwartek, 16 grudnia 2010 11:30)

 

Co to jest PZD

Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Związek prowadzi 4926 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 963 351 działek o łącznej powierzchni 43 236 ha (stan organizacyjny na 31.12.2013r.). Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta blisko 4 miliony osób.

Czym są rodzinne ogrody działkowe (rod)?

Rodzinne ogrody działkowe są to wydzielony obszary gruntu, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Tak więc poza wykorzystywaniem ich do prowadzenia upraw ogrodniczych, ROD pełnią również funkcje:

ekologiczne

- Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu

- Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia

- Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka

socjalne i zdrowotne

- Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie  warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby

- Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie

- Propagowanie zdrowego stylu życia

społeczne i edukacyjne

- Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa

- Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie

- Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi

Polski Związek Działkowców działa w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych . Ustawa, uchwalona w trybie inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się ponad 900 000 Polaków, jest gwarantem trwałości i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Stoi na straży praw, z trudem osiągniętych przez działkowców. Ustawa zawiera regulacje skutecznie zabezpieczające istnienie i rozkwit ogrodów działkowych w Polsce oraz nadające działkowcom szereg praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. Do najważniejszych praw działkowców należą:

• prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;

• prawo do korzystania działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;

• prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce;

• prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;

• prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;

• prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;

• prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu ogrodu przez byłych właścicieli;

• prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Powyższe uprawnienia zapewniają działkowcom konieczne warunki do właściwego użytkowania działek. Ustawa nadaje rodzinnym ogrodom działkowym status urządzeń użyteczności publicznej, dzięki czemu stanowią one element socjalnej infrastruktury, która jest powszechnie dostępna dla wszystkich członków społeczności lokalnej, co rodzi ­ po stronie gmin ­ określone obowiązki wobec ogrodów, służących okolicznym mieszkańcom.

Kim są polscy działkowcy?

Wyniki przeprowadzonego w 2011 roku badania pokazały, że środowisko polskich działkowców jest bardzo zróżnicowane. Działki w rodzinnych ogrodach działkowych użytkują w praktyce wszystkie grupy społeczne i zawodowe, ludzie w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Polscy działkowcy to ludzie, którzy od wielu lat spędzają aktywnie czas na działkach w ROD, wykorzystując ją zarówno w sposób praktyczny, a więc pod uprawę zdrowych i tanich owoców i warzyw, jak i w celu atrakcyjnego i alternatywnego miejsca dla spędzania czasu w domu.

Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.

PZD członkiem Biura Międzynarodowego

Polski Związek Działkowców jest od 1990 r. członkiem Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Wyrazem docenienia roli i znaczenia polskiego ruchu działkowego w Europie było zorganizowanie  w 1999 r. przez Polskę Międzynarodowego Seminarium Działkowców. Z kolei w 2007 r. odbył się w Krakowie XXXV Międzynarodowy Kongres Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Jego tematem była przyszłość ogrodów działkowych w Europie. W latach 2005-2008r. przewodnictwo w Międzynarodowym Biurze pełnił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Poprawiony (piątek, 01 sierpnia 2014 08:40)