Aktualności

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZD ROD "PUSZCZA" W SZCZECINIE 2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie zawiadamia o terminie walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Puszcza”, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w auli Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie.

Początek obrad walnego zebrania o godz. 17:30 (pierwszy termin), w przypadku braku wymaganej ilości członków PZD walne zebranie odbędzie się o godz. 18.00 (drugi termin).

Przypominamy, że zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej udostępnione zostaną do wglądu członkom PZD w dniu 15 kwietnia 2016 r. w godzinach 17:00 do 19:00 w trakcie dyżuru zarządu, który tradycyjnie odbywać się będzie w biurze zarządu znajdującym się na terenie ogrodu (ul. Chłopska).

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za ubiegły rok
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
9. Projekt planu pracy na 2016 rok
10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
12. Dyskusja
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku
17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców          
18. Uchwalenie planu pracy na 2016 roku
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
21. Sprawy różne
22. Zakończenie obrad   

Prosimy o punktualne przybycie oraz możliwie liczną Państwa obecność, w szczególności ze względu na wiodący temat tegorocznego walnego zebrania, którym będzie określenie potrzeb inwestycyjnych ogrodu, zwłaszcza w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej oraz budowy sieci energetycznej. Zapraszamy wszystkich Działkowców w celu odbycia wspólnej dyskusji dotyczącej niezbędnych inwestycji na terenie ogrodu oraz przyjęcia koniecznych w tym zakresie uchwał. Dodatkowo, chcemy przybliżyć Państwu kwestie aktualnego stanu prawnego gruntów, na których położony jest ROD "Puszcza" oraz wniosku dotyczącego remontu dróg dojazdowych do naszego ogrodu składanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Biorąc pod uwagę olbrzymie zainteresowanie, jakie budzą powyższe zagadnienia, prosimy o zarezerwowanie wolnego popołudnia i wieczora w dniu 22.04.2016 r.

Liczymy na Państwa obecność i pozdrawiamy serdecznie
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie

 
Więcej artykułów…