Wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" informuje, że dnia 17 maja 2017r złożony został do Biura Planowania Przestrzennego Miasta wniosek o  zmianę  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin.

Treść wniosku:

Usankcjonowanie  użytkowania terenu działki (sektora I) na cele ogrodów działkowych poprzez :

-  korektę  granic planowanego cmentarza komunalnego i wyłączenie działki o nr ewidencyjnym 29/1  obr. 4159 (sektor I) z numeru  jednostki planistycznej  D.B.12

-  korektę granic terenu o funkcji dominującej ogrody działkowe  i włączenie działki o nr ewidencyjnym 29/1 z obr. 4159 (sektor I) do numeru jednostki planistycznej D.B.09.

Uzasadnienie wniosku :

1) Założeniem Studium jest podniesienie jakości życia w osiedlu poprzez zachowanie zieleni urządzonej i standardów przyjętych dla SZM , oraz tworzenie rekreacji na obrzeżach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Stąd zapis ustalenia D.B.12 mówiący o  lokalizacji cmentarza na terenie już od 30 lat urządzanej zieleni jaką są ogrody  działkowe o funkcji głównie rekreacyjnej jest nietrafiony  i sprzeczny z ww. zapisem, ponieważ likwidowanie zieleni istniejącej i tworzenie jej w innym miejscu od podstaw na nieużytkach rolnych jest nieracjonalne i nielogiczne.

2)Opływowy układ urbanistyczny planowanego cmentarza - dookoła  lasu, w oderwaniu  od istniejących dróg publicznych,  na silnym wzniesieniu terenu , nie pozwala na racjonalne zagospodarowanie terenu cmentarza i dodatkowo negatywnie oddziałuje   na  sąsiedni  teren  przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności,  oznaczony jako jednostka planistyczna  D.B.10.

Dodatkowo z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu oraz strukturę piaszczystą gleby, lokalizacja cmentarza powyżej terenów mieszkaniowych  może doprowadzić do pogorszenia stosunków wodnych i przenikanie zanieczyszczeń z projektowanego cmentarza do warstw wodonośnych, a także do istniejących studni głębinowych.

Stąd  korekta granic cmentarza poprzez wykreowanie nowego układu przestrzennego powinna polegać na poprawie dostępności komunikacyjnej i zbliżenie jego granic do ul.  Świętochowskiego oraz planowanej drogi oznaczonej numerem jednostki D.B.14.Z.

z ominięciem terenu jednostki D.B.10 (obecnie podlegającemu przekształceniu na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - ok. 30 domów jednorodzinnych w budowie).

4)  Lokalizacja cmentarza komunalnego  na działce nr 29/1 narusza ciągłość otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", którą  stanowi  teren ogrodów działkowych oznaczony symbolem D.B.09 oraz teren lasu oznaczony symbolem ZZ-2.

5) Cmentarz komunalny w terenie D.B.12 planowany jest w Studium łącznie na powierzchni 23,903ha, a jego korekta granic polegająca na wyłączeniu działki o nr 29/1 pomniejszyłaby  jego  powierzchnię jedynie o 16%. Wobec tak dużej planowanej powierzchni cmentarza oraz  zmian strategicznych, środowiskowych i społecznych, oraz widocznej  tendencji do pochówków urnowych, może prowadzić to do większego wykorzystania miejsc grzebalnych oraz  ścian urnowych, a w konsekwencji do mniejszego zapotrzebowania na teren. Stąd    nieznaczne pomniejszenie powierzchni cmentarza w perspektywie może nie mieć istotnego znaczenia.

6)  Powstały legalnie ponad 30 lat temu Rodzinny Ogród Działkowy "Puszcza" stanowi  siedem sektorów i 665 ogrodów, w tym na działce nr 29/1 wydzielonych jest 77.

Dla działkowców i ich rodzin jest to teren ciszy i spokoju, pełniący funkcję rekreacyjno - wypoczynkową przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego.

Pozbawienie grupy działkowców  ich wieloletniego dorobku jest dla nich krzywdzące  biorąc pod uwagę aspekt społeczny zmiany przeznaczenia terenu.

W celu budowania pozytywnego klimatu między Radą Miasta a mieszkańcami  wnosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

mgr inż. arch. Grażyna Ryba
Prezes Zarządu ROD "Puszcza"

 

Regulacja stanu prawnego R.O.D. "Puszcza"

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 14/W/2017 z dnia 27. kwietnia 2017r podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym, zlecone zostały przez Zarząd prace geodezyjne niezbędne do uregulowania stanu prawnego ogrodu.

Przedmiot pracy geodezyjnej obejmuje analizę terenu zajmowanego przez ROD "Puszcza" w odniesieniu do granic ewidencyjnych działek i sporządzenie mapy do celów prawnych.

Prezes Zarządu ROD "Puszcza"

 

Walne Zebranie 2017

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty z godziny 17.00 na 17.30 zgodnie z § 61.ust. 2 Statutu PZD.
W czasie oczekiwania na rozpoczęcie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w drugim terminie odczytano pismo MPO na temat kosztów oraz segregacji i wywozu nieczystości, gabarytów i odpadów zielonych z terenów ROD.
Zebranie w drugim terminie otworzyła Prezes ROD "Puszcz" p. Grażyna Ryba, która przywitała wszystkich działkowców oraz przedstawiciela PZD Okręg w Szczecinie p. dyr. Tomasza Olkuskiego.
Przewodniczącą Walnego Zebrania została p. Emilia Aftewicz, która zaproponowała do składu Prezydium p. Grażynę Ryba - Prezesa obecnego Zarządu Komisarycznego, p. Jana Sozonowicza Jana -Viceprezesa Zarządu , p. Agnieszkę Kurczyńską -Skarbnika Zarządu oraz p. Tomasza Olkuskiego - przedstawiciela PZD Okręg w Szczecinie.
Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek obrad. W głosowaniu jawnym zebrani przyjęli porządek obrad większością głosów. Pan Jan Sozonowicz odczytał Regulamin Nadzwyczajnego Zebrania, który został przyjęty większością głosów.

Następnie przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji.

Przyjęto skład Komisji Mandatowej :
-p. Tadeusz Koral, p. Sylwia Ostolska - Hrebien i p. Józef Godycki-Ćwirko .
Przyjęto skład Komisji Uchwał i Wniosków :
- p. Urszula Tapałaj , p. Józef Szwajlik , p. Teodora Simkiewicz .
Przyjęto skład Komisji Wyborczej :
- p. Henryka Kujawska, p.Jolanta Blażejewska-Okoń , p. Jadwiga Aftewicz .
Merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu ROD "Puszcza" w 2016 r. przedstawiła Prezes Zarządu p.Grażyna Ryba.
Sprawozdanie finansowe za 2016r przedstawiła Skarbnik p. Agnieszka Kurczyńska
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 w ROD przedstawiła p. Krystyna Kurgan.
Sprawozdanie z działalności Komitetu budowy sieci elektrycznej przedstawił p. Marek Aniszewski .
V-ce Prezes p. Jan Sozonowicz przedstawił projekt Planu Pracy na rok 2017.
Skarbnik p. Agnieszka Kurczyńska przedstawiła projekt Preliminarza na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Mandatowej p. Tadeusz Koral na podstawie listy obecności odczytała protokół Komisji. Na 932 członków PZD w ROD "Puszcza" w zebraniu uczestniczyło 269 członków co stanowi 29% - zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD Walne Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i może podejmować uchwały.

Następnie Komisja Wyborcza przystąpiła do wyboru członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w ROD.
Przyjęto 7 osobowy skład Zarządu : p. Ewa Lamparska , p. Agnieszka Kurczyńska ,
p. Grażyna Ryba, p. Jan Sozonowicz , p. Józef Szwajlik , p. Emilia Aftewicz ,
p. Mirosław Garbaciak
oraz 3 osobowy skład Komisji Rewizyjnej : p. Teresa Szlachta , p. Józef Godycki-Ćwirko , p. Sylwia Ostolska - Hrebien .
Komisja Uchwał i Wniosków przystąpiła kolejno do zatwierdzenie sprawozdań i uchwał poprzez głosowanie:
- w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu za rok 2016 - większością głosów za
- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2016 - większość głosów za
- w sprawie zatwierdzenie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 - większość głosów za
- w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD - większość głosów za.
- w sprawie opłaty ogrodowej w wysokości 0.57 zł/m2 w tym 0.07 zł/m2 na PZD - większością głosów za
- w sprawie opłaty za pobór wody w wysokości 0.90 zł/m3 - większością głosów za
- w sprawie opłaty za wywóz nieczystości w wysokości 50 zł/rok - większością głosów za
- w sprawie zadania w trakcie realizacji - budowy sieci wodociągowej - większością głosów za
- w sprawie zadania remontowego i poprawa zagospodarowania terenu wokół Domu Działkowca - większością głosów za
- w sprawie planu Pracy Zarządu na rok 2017 - większością głosów za
- w sprawie uchwalenia Preliminarzy finansowych na rok 2017- większością głosów za
- w sprawie uchwalania wysokości świadczeń pieniężnych i nagród - większością głosów za
- w sprawie zlecenia prac geodezyjnych - większością głosów za
- w sprawie powołania Komisji Problemowej ds. elektryfikacji - większością głosów za
- w sprawie budowy sieci elektrycznej na terenie ROD Puszcza - większością głosów za

Przewodnicząca Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego p. Emilia Aftewicz po wyczerpaniu tematów podziękowała za uczestnictwo zebranym i ogłosiła zakończenie

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 68 Statutu PZD, Zarząd ROD "Puszcza" zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

sprawozdawczo - wyborcze Członków Stowarzyszenia PZD,

które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. ( czwartek )

o godzinie 17 : 00

w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. L. Rydla 49 w Szczecinie

W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego
drugi termin o godzinie 17:30 w tym samym dniu i miejscu.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące
dla wszystkich działkowców w ROD "Puszcza",
bez względu na ilość obecnych głosujących

(nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).

W porządku obrad dodatkowo podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia składu liczbowego Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej
- wybory członków Zarządu i kooptacja członków Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd ROD "Puszcza"

 

PRĄD W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE

Szanowni Działkowcy,

miło nam poinformować, że mamy już projekt i kosztorys zgodnie z którym szacowany koszt ułożenia wewnątrzogrodowej sieci elektrycznej wynosi:

823.000,00 zł

W przeliczeniu na:

1. każdą z 665 działek daje to kwotę 1.260,00 zł*,

2. 399 działek, czyli 60% działkowców deklarujących poparcie dla inwestycji daje to kwotę 2.100,00 zł*,

3. 145 działek, czyli osoby wpłacające dobrowolnie 100 zł na zakup projektu daje to kwotę 5.650,00 zł.

* W punkcie 1 i 2 od podanych wartości należy odjąć kwotę 100 zł dla 145 osób, które dokonały jej wpłaty na zakup projektu sieci Biorąc po uwagę powyższe szacunki prosimy o obecność wszystkich Państwa na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ROD "Puszcza" w Szczecinie w dniu 27.04.2017 r., gdzie ważyć się będą losy tej inwestycji.

W IMIENIU KOMITETU BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ W ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE!

JAN SOZONOWICZ MAREK ANISZEWSKI

Dalsze informacje w zakładce Inwestycje - elektryfikacja

 
Więcej artykułów…