Sprawozdanie dot. zebranych środków na budowę sieci wodociągowej na dzień 13 lutego 2018r.

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, iż zaplanowana inwestycja w postaci budowy nowej sieci wodociągowej na terenie ROD „Puszcza”, podjęta uchwałą nr 09/2016 w dniu 22.04.2016, jest na etapie gromadzenia środków finansowych niezbędnych do jej realizacji, zgodnie z harmonogramem zawartym w uchwale.

Jako stowarzyszenie nie osiągamy żadnych dochodów, a opłaty ogrodowe wnoszone przez Działkowców pokrywają jedynie koszty bieżącego funkcjonowania naszego ogrodu i nie pozwalają na realizację jakichkolwiek znaczących inwestycji. Zarząd nie planuje kredytowania inwestycji ze środków pozyskanych z kredytów bankowych, gdyż koszty kredytu dodatkowo obciążyły by Działkowców. W związku z czym realizacja wyżej wymienionej inwestycji może się rozpocząć po zgromadzeniu kwoty stanowiącej przynajmniej 90% wartości inwestycji. Zgodnie z harmonogramem termin wpłaty ostatniej, trzeciej raty opłaty inwestycyjnej dot. budowy nowej sieci wodociągowej zaplanowanej na realizację zadania, upływa w dniu 30.09.2018 roku. Zakładając, że Działkowcy wpłacą wymagane środki zgodnie z harmonogramem, a warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji, proces inwestycyjny rozpocznie się w październiku 2018 roku. 

Więcej…

 

Walne Zebranie 2018

Działając na podstawie § 59  Statutu PZD Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" zwołuje WALNE ZEBRANIE sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia PZD, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2018 r.  (piątek) o godzinie 16 : 30 w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego drugi termin o godzinie 17:00  w tym samym dniu i miejscu. Uchwały podjęte w drugim terminie sąważne i obowiązujące dla  wszystkich działkowców w ROD "Puszcza", bez względu na ilość obecnych głosujących (nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).

 

Informacje o pracy Zarządu

W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R

  1. Przygotowano decyzje dla wszystkich użytkowników działek w R.O.D. "Puszcza" w sprawie aktualizacji powierzchni zajmowanej przez poszczególne ogrody działkowe.
  2. Dokonano we wszystkich  sektorach od I - VII  całościowego przeglądu ogrodu.
  3. Opracowano  raport  o stanie  ogrodu celem wdrożenia jego wniosków w  2018r.
  4. Przeprowadzono na terenie ogrodu odczyty wskazań wodomierzy za 2017r
  5. Prowadzono przygotowania organizacyjne oraz sprzętowe w celu komputeryzacji prac biurowych  oraz finansowo - księgowych.
  6. Podpisano umowy z MPO, firmą ubezpieczeniową i telekomunikacyjną.
  7. Opracowano historię ogrodu.
  8. Podjęto łącznie 14 uchwał w sprawach bieżących ogrodu.
 

Odsetki za opóźnienie

Drodzy Działkowcy, w związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami kierowanymi do Zarządu ROD „Puszcza” w sprawie zasadności naliczania odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty inwestycyjnej wynikającej z uchwały nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD "Puszcza", Zarząd informuje, że wszelkie opłaty naliczane są na podstawie Regulaminu ROD i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

Więcej…

 

Zakaz wjazdu samochodów

W związku z licznie zgłaszanymi przez działkowców przypadkami rozjeżdżania samochodami alejek ogrodowych oraz niszczenia kłódek na bramach wjazdowych Zarząd ROD "Puszcza" przypomina, że zgodnie z obowiązującym "Regulaminem wjazdu samochodów" obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów w okresie opadów deszczu gdy alejki są rozmoknięte.

Zakaz wjazdu dotyczy wszystkich działkowców także tych, którzy otrzymali zgodę na indywidualny wjazd wynikający z § 70 Regulaminu ROD.

W wyjątkowych przypadkach wjazd na teren ogrodu będzie możliwy po uzyskaniu zgody gospodarza ogrodu.

Zarząd ROD "Puszcza"

 
Więcej artykułów…