Ogłoszenie o konkursie plastycznym i fotograficznym

ZARZĄD ROD "PUSZCZA"  INFORMUJE O OGŁOSZONYCH KONKURSACH W ROKU 2017

TEMATY KONKURSÓW  PLASTYCZNYCH

"BAJKOWE ZAKĄTKI W OGRODZIE"  - DLA DZIECI W WIEKU 4 -7 LAT

"4  PORY ROKU W OGRODZIE"-  DLA DZIECI W WIEKU 8 -12 LAT

TEMAT KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"PTAKI W  ROD PUSZCZA"  -  DLA WSZYSTKICH

Prace należy złożyć w Domu Działkowca  podczas dyżurów  do dnia   25.sierpnia.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród podczas Dnia Działkowca 2.września.2017r

 

Zarząd ROD "Puszcza"

 

Nowe klucze do bram

Dnia 11 sierpnia 2017r. zostaną wymienione kłódki do bram wjazdowych ogrodu.

Działkowcy posiadający zezwolenia  na wjazd na teren ogrodu proszeni są o zgłaszanie się do

Domu Działkowca w godzinach dyżuru Zarządu celem okazania aktualnego orzeczenia lekarskiego,

zdania dotychczasowego zezwolenia oraz zakupu (20 zł.) nowego klucza do bramy.

Zarząd ROD „Puszcza”

 

INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU

INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU R.O.D. "Puszcza" W OKRESIE OD 1 MAJA DO 30 CZERWCA 2017R

 

Regulaminy

 

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" informuje, że dnia 17 maja 2017r złożony został do Biura Planowania Przestrzennego Miasta wniosek o  zmianę  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin.

Treść wniosku:

Usankcjonowanie  użytkowania terenu działki (sektora I) na cele ogrodów działkowych poprzez :

-  korektę  granic planowanego cmentarza komunalnego i wyłączenie działki o nr ewidencyjnym 29/1  obr. 4159 (sektor I) z numeru  jednostki planistycznej  D.B.12

-  korektę granic terenu o funkcji dominującej ogrody działkowe  i włączenie działki o nr ewidencyjnym 29/1 z obr. 4159 (sektor I) do numeru jednostki planistycznej D.B.09.

Uzasadnienie wniosku :

1) Założeniem Studium jest podniesienie jakości życia w osiedlu poprzez zachowanie zieleni urządzonej i standardów przyjętych dla SZM , oraz tworzenie rekreacji na obrzeżach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Stąd zapis ustalenia D.B.12 mówiący o  lokalizacji cmentarza na terenie już od 30 lat urządzanej zieleni jaką są ogrody  działkowe o funkcji głównie rekreacyjnej jest nietrafiony  i sprzeczny z ww. zapisem, ponieważ likwidowanie zieleni istniejącej i tworzenie jej w innym miejscu od podstaw na nieużytkach rolnych jest nieracjonalne i nielogiczne.

2)Opływowy układ urbanistyczny planowanego cmentarza - dookoła  lasu, w oderwaniu  od istniejących dróg publicznych,  na silnym wzniesieniu terenu , nie pozwala na racjonalne zagospodarowanie terenu cmentarza i dodatkowo negatywnie oddziałuje   na  sąsiedni  teren  przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności,  oznaczony jako jednostka planistyczna  D.B.10.

Dodatkowo z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu oraz strukturę piaszczystą gleby, lokalizacja cmentarza powyżej terenów mieszkaniowych  może doprowadzić do pogorszenia stosunków wodnych i przenikanie zanieczyszczeń z projektowanego cmentarza do warstw wodonośnych, a także do istniejących studni głębinowych.

Stąd  korekta granic cmentarza poprzez wykreowanie nowego układu przestrzennego powinna polegać na poprawie dostępności komunikacyjnej i zbliżenie jego granic do ul.  Świętochowskiego oraz planowanej drogi oznaczonej numerem jednostki D.B.14.Z.

z ominięciem terenu jednostki D.B.10 (obecnie podlegającemu przekształceniu na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - ok. 30 domów jednorodzinnych w budowie).

4)  Lokalizacja cmentarza komunalnego  na działce nr 29/1 narusza ciągłość otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", którą  stanowi  teren ogrodów działkowych oznaczony symbolem D.B.09 oraz teren lasu oznaczony symbolem ZZ-2.

5) Cmentarz komunalny w terenie D.B.12 planowany jest w Studium łącznie na powierzchni 23,903ha, a jego korekta granic polegająca na wyłączeniu działki o nr 29/1 pomniejszyłaby  jego  powierzchnię jedynie o 16%. Wobec tak dużej planowanej powierzchni cmentarza oraz  zmian strategicznych, środowiskowych i społecznych, oraz widocznej  tendencji do pochówków urnowych, może prowadzić to do większego wykorzystania miejsc grzebalnych oraz  ścian urnowych, a w konsekwencji do mniejszego zapotrzebowania na teren. Stąd    nieznaczne pomniejszenie powierzchni cmentarza w perspektywie może nie mieć istotnego znaczenia.

6)  Powstały legalnie ponad 30 lat temu Rodzinny Ogród Działkowy "Puszcza" stanowi  siedem sektorów i 665 ogrodów, w tym na działce nr 29/1 wydzielonych jest 77.

Dla działkowców i ich rodzin jest to teren ciszy i spokoju, pełniący funkcję rekreacyjno - wypoczynkową przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego.

Pozbawienie grupy działkowców  ich wieloletniego dorobku jest dla nich krzywdzące  biorąc pod uwagę aspekt społeczny zmiany przeznaczenia terenu.

W celu budowania pozytywnego klimatu między Radą Miasta a mieszkańcami  wnosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

mgr inż. arch. Grażyna Ryba
Prezes Zarządu ROD "Puszcza"

 
Więcej artykułów…