Nowe klucze do bram

Dnia 11 sierpnia 2017r. zostaną wymienione kłódki do bram wjazdowych ogrodu.

Działkowcy posiadający zezwolenia  na wjazd na teren ogrodu proszeni są o zgłaszanie się do

Domu Działkowca w godzinach dyżuru Zarządu celem okazania aktualnego orzeczenia lekarskiego,

zdania dotychczasowego zezwolenia oraz zakupu (20 zł.) nowego klucza do bramy.

Zarząd ROD „Puszcza”

 

INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU

INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU R.O.D. "Puszcza" W OKRESIE OD 1 MAJA DO 30 CZERWCA 2017R

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" informuje, że dnia 17 maja 2017r złożony został do Biura Planowania Przestrzennego Miasta wniosek o  zmianę  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin.

Treść wniosku:

Usankcjonowanie  użytkowania terenu działki (sektora I) na cele ogrodów działkowych poprzez :

-  korektę  granic planowanego cmentarza komunalnego i wyłączenie działki o nr ewidencyjnym 29/1  obr. 4159 (sektor I) z numeru  jednostki planistycznej  D.B.12

-  korektę granic terenu o funkcji dominującej ogrody działkowe  i włączenie działki o nr ewidencyjnym 29/1 z obr. 4159 (sektor I) do numeru jednostki planistycznej D.B.09.

Uzasadnienie wniosku :

1) Założeniem Studium jest podniesienie jakości życia w osiedlu poprzez zachowanie zieleni urządzonej i standardów przyjętych dla SZM , oraz tworzenie rekreacji na obrzeżach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Stąd zapis ustalenia D.B.12 mówiący o  lokalizacji cmentarza na terenie już od 30 lat urządzanej zieleni jaką są ogrody  działkowe o funkcji głównie rekreacyjnej jest nietrafiony  i sprzeczny z ww. zapisem, ponieważ likwidowanie zieleni istniejącej i tworzenie jej w innym miejscu od podstaw na nieużytkach rolnych jest nieracjonalne i nielogiczne.

2)Opływowy układ urbanistyczny planowanego cmentarza - dookoła  lasu, w oderwaniu  od istniejących dróg publicznych,  na silnym wzniesieniu terenu , nie pozwala na racjonalne zagospodarowanie terenu cmentarza i dodatkowo negatywnie oddziałuje   na  sąsiedni  teren  przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności,  oznaczony jako jednostka planistyczna  D.B.10.

Dodatkowo z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu oraz strukturę piaszczystą gleby, lokalizacja cmentarza powyżej terenów mieszkaniowych  może doprowadzić do pogorszenia stosunków wodnych i przenikanie zanieczyszczeń z projektowanego cmentarza do warstw wodonośnych, a także do istniejących studni głębinowych.

Stąd  korekta granic cmentarza poprzez wykreowanie nowego układu przestrzennego powinna polegać na poprawie dostępności komunikacyjnej i zbliżenie jego granic do ul.  Świętochowskiego oraz planowanej drogi oznaczonej numerem jednostki D.B.14.Z.

z ominięciem terenu jednostki D.B.10 (obecnie podlegającemu przekształceniu na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - ok. 30 domów jednorodzinnych w budowie).

4)  Lokalizacja cmentarza komunalnego  na działce nr 29/1 narusza ciągłość otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", którą  stanowi  teren ogrodów działkowych oznaczony symbolem D.B.09 oraz teren lasu oznaczony symbolem ZZ-2.

5) Cmentarz komunalny w terenie D.B.12 planowany jest w Studium łącznie na powierzchni 23,903ha, a jego korekta granic polegająca na wyłączeniu działki o nr 29/1 pomniejszyłaby  jego  powierzchnię jedynie o 16%. Wobec tak dużej planowanej powierzchni cmentarza oraz  zmian strategicznych, środowiskowych i społecznych, oraz widocznej  tendencji do pochówków urnowych, może prowadzić to do większego wykorzystania miejsc grzebalnych oraz  ścian urnowych, a w konsekwencji do mniejszego zapotrzebowania na teren. Stąd    nieznaczne pomniejszenie powierzchni cmentarza w perspektywie może nie mieć istotnego znaczenia.

6)  Powstały legalnie ponad 30 lat temu Rodzinny Ogród Działkowy "Puszcza" stanowi  siedem sektorów i 665 ogrodów, w tym na działce nr 29/1 wydzielonych jest 77.

Dla działkowców i ich rodzin jest to teren ciszy i spokoju, pełniący funkcję rekreacyjno - wypoczynkową przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego.

Pozbawienie grupy działkowców  ich wieloletniego dorobku jest dla nich krzywdzące  biorąc pod uwagę aspekt społeczny zmiany przeznaczenia terenu.

W celu budowania pozytywnego klimatu między Radą Miasta a mieszkańcami  wnosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

mgr inż. arch. Grażyna Ryba
Prezes Zarządu ROD "Puszcza"

 

Regulacja stanu prawnego R.O.D. "Puszcza"

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 14/W/2017 z dnia 27. kwietnia 2017r podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym, zlecone zostały przez Zarząd prace geodezyjne niezbędne do uregulowania stanu prawnego ogrodu.

Przedmiot pracy geodezyjnej obejmuje analizę terenu zajmowanego przez ROD "Puszcza" w odniesieniu do granic ewidencyjnych działek i sporządzenie mapy do celów prawnych.

Prezes Zarządu ROD "Puszcza"

 

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 68 Statutu PZD, Zarząd ROD "Puszcza" zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

sprawozdawczo - wyborcze Członków Stowarzyszenia PZD,

które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. ( czwartek )

o godzinie 17 : 00

w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. L. Rydla 49 w Szczecinie

W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego
drugi termin o godzinie 17:30 w tym samym dniu i miejscu.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące
dla wszystkich działkowców w ROD "Puszcza",
bez względu na ilość obecnych głosujących

(nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).

W porządku obrad dodatkowo podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia składu liczbowego Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej
- wybory członków Zarządu i kooptacja członków Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd ROD "Puszcza"

 
Więcej artykułów…