Opłaty obowiązujące w ROD "PUSZCZA" w 2016r.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROD "PUSZCZA" w 2016r.

 1. Składka członkowska - 6 zł

  Uchwała NR 5/XXIII/2014 r. Krajowej Rady PZD z dnia 11.12.2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w PZD w 2016 r.

 2. Opłata ogrodowa - 0,43 gr/m² pow. użytkowej  działki, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu

  Uchwała  nr 3/2016 z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 22.04.2016r.

 3. Wywóz odpadów komunalnych - 50,00 zł od działki

  Uchwała nr 3/2016 z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 22.04.2016r.

 4. Pobór wody

 • wg wskazań wodomierzy - 0,90 zł  za m³ zużytej wody
 • nie posiadający wodomierzy - 0,35 zł za m² powierzchni
 • odbiorca wody posiadającej wodomierz, który nie dokona do 30.11/2016r. rozliczenia finansowego za pobraną wodę, Zarząd  do 31.12.2016 r. obciąży opłatą ryczałtową w wysokości przeliczonej 0,35 m² .

  Uchwała nr 6/2016r. z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Zarząd  ROD  "PUSZCZA"

 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZD ROD "PUSZCZA" W SZCZECINIE 2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie zawiadamia o terminie walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Puszcza”, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w auli Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie.

Początek obrad walnego zebrania o godz. 17:30 (pierwszy termin), w przypadku braku wymaganej ilości członków PZD walne zebranie odbędzie się o godz. 18.00 (drugi termin).

Przypominamy, że zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej udostępnione zostaną do wglądu członkom PZD w dniu 15 kwietnia 2016 r. w godzinach 17:00 do 19:00 w trakcie dyżuru zarządu, który tradycyjnie odbywać się będzie w biurze zarządu znajdującym się na terenie ogrodu (ul. Chłopska).

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za ubiegły rok
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
9. Projekt planu pracy na 2016 rok
10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
12. Dyskusja
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku
17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców          
18. Uchwalenie planu pracy na 2016 roku
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
21. Sprawy różne
22. Zakończenie obrad   

Prosimy o punktualne przybycie oraz możliwie liczną Państwa obecność, w szczególności ze względu na wiodący temat tegorocznego walnego zebrania, którym będzie określenie potrzeb inwestycyjnych ogrodu, zwłaszcza w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej oraz budowy sieci energetycznej. Zapraszamy wszystkich Działkowców w celu odbycia wspólnej dyskusji dotyczącej niezbędnych inwestycji na terenie ogrodu oraz przyjęcia koniecznych w tym zakresie uchwał. Dodatkowo, chcemy przybliżyć Państwu kwestie aktualnego stanu prawnego gruntów, na których położony jest ROD "Puszcza" oraz wniosku dotyczącego remontu dróg dojazdowych do naszego ogrodu składanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Biorąc pod uwagę olbrzymie zainteresowanie, jakie budzą powyższe zagadnienia, prosimy o zarezerwowanie wolnego popołudnia i wieczora w dniu 22.04.2016 r.

Liczymy na Państwa obecność i pozdrawiamy serdecznie
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie

 

Nowe pozwolenie wodnoprawne dla naszego ogrodu

Szanowni Działkowcy,

to nie prima aprilis! Z przyjemnością informujemy, że z powodzeniem zakończyliśmy nasze starania dotyczące wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego pozwalającego w dalszym ciągu na zasilanie naszej sieci wodociągowej wodami podziemnymi pobieranymi ze studni głębinowej znajdującej się na terenie naszego ogrodu.

Decyzją Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11.03.2016 r. ROD "Puszcza" uzyskał nowe pozwolenie wodnoprawne na okres 10 lat, tj. do dnia 15.03.2026 r.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Szanowni Działkowcy,

pełnych spokoju i nadziei
Świąt Wielkanocnych
oraz
dobrego wypoczynku
wiosennego nastroju
życzy

Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie


 

Informacja o uruchomieniu dostaw wody

Szanowni Działkowcy,

informujemy, że rozpoczęcie dostawy wody planowane jest na weekend: 8.04.2016 - 10.04.2016, o ile oczywiście na przeszkodzie nie staną nam mrozy.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie w tym czasie stanu instalacji wodnej znajdującej się na Państwa działkach pod kątem ewentualnych wycieków lub innych uszkodzeń oraz o ich zgłaszanie do gospodarza ogrodu, Pana Lucjana Kowaleskiego (tel. 575 787 003).

Pozdrawiamy
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie

 
Więcej artykułów…