Termin opłat ogrodowych

Przypominamy, że zbliża się koniec terminu dokonywania opłat za działki - termin opłat upływa z ostatnim dniem czerwca. Prosimy o terminowe uregulowanie należnych opłat ogrodowych.

 

Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD "Puszcza" w Szczecinie

Uchwała nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zgromadzenia sprawozdawczego
członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. budowa sieci wodociągowej na terenie ROD "Puszcza" w Szczecinie

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania:

 • 500 zł na rok 2016 w terminie płatności do końca września 2016
 • 500 zł na rok 2017 w terminie płatności do końca września 2017
 • 560 zł na rok 2018 w terminie płatności do końca września 2018
Pliki do pobrania:
 

Wymiana liczników wody

Prosimy wszystkich użytkowników, którzy nie mają wymienionego licznika wody, aby do końca maja 2016r. zgłosili się  do gospodarza Lucjana Kowaleskiego w celu wymiany i zaplombowania licznika.

Prosimy o umawianie się bezpośrednio z gospodarzem dzwoniąc pod nr tel. 575 787 003

Zarząd ROD "PUSZCZA"

 

Opłaty obowiązujące w ROD "PUSZCZA" w 2016r.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROD "PUSZCZA" w 2016r.

 1. Składka członkowska - 6 zł

  Uchwała NR 5/XXIII/2014 r. Krajowej Rady PZD z dnia 11.12.2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w PZD w 2016 r.

 2. Opłata ogrodowa - 0,43 gr/m² pow. użytkowej  działki, przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu

  Uchwała  nr 3/2016 z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 22.04.2016r.

 3. Wywóz odpadów komunalnych - 50,00 zł od działki

  Uchwała nr 3/2016 z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 22.04.2016r.

 4. Pobór wody

 • wg wskazań wodomierzy - 0,90 zł  za m³ zużytej wody
 • nie posiadający wodomierzy - 0,35 zł za m² powierzchni
 • odbiorca wody posiadającej wodomierz, który nie dokona do 30.11/2016r. rozliczenia finansowego za pobraną wodę, Zarząd  do 31.12.2016 r. obciąży opłatą ryczałtową w wysokości przeliczonej 0,35 m² .

  Uchwała nr 6/2016r. z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Zarząd  ROD  "PUSZCZA"

 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZD ROD "PUSZCZA" W SZCZECINIE 2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie zawiadamia o terminie walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Puszcza”, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w auli Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie.

Początek obrad walnego zebrania o godz. 17:30 (pierwszy termin), w przypadku braku wymaganej ilości członków PZD walne zebranie odbędzie się o godz. 18.00 (drugi termin).

Przypominamy, że zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej udostępnione zostaną do wglądu członkom PZD w dniu 15 kwietnia 2016 r. w godzinach 17:00 do 19:00 w trakcie dyżuru zarządu, który tradycyjnie odbywać się będzie w biurze zarządu znajdującym się na terenie ogrodu (ul. Chłopska).

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za ubiegły rok
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
9. Projekt planu pracy na 2016 rok
10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
12. Dyskusja
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku
17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców          
18. Uchwalenie planu pracy na 2016 roku
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
21. Sprawy różne
22. Zakończenie obrad   

Prosimy o punktualne przybycie oraz możliwie liczną Państwa obecność, w szczególności ze względu na wiodący temat tegorocznego walnego zebrania, którym będzie określenie potrzeb inwestycyjnych ogrodu, zwłaszcza w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej oraz budowy sieci energetycznej. Zapraszamy wszystkich Działkowców w celu odbycia wspólnej dyskusji dotyczącej niezbędnych inwestycji na terenie ogrodu oraz przyjęcia koniecznych w tym zakresie uchwał. Dodatkowo, chcemy przybliżyć Państwu kwestie aktualnego stanu prawnego gruntów, na których położony jest ROD "Puszcza" oraz wniosku dotyczącego remontu dróg dojazdowych do naszego ogrodu składanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Biorąc pod uwagę olbrzymie zainteresowanie, jakie budzą powyższe zagadnienia, prosimy o zarezerwowanie wolnego popołudnia i wieczora w dniu 22.04.2016 r.

Liczymy na Państwa obecność i pozdrawiamy serdecznie
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie

 
Więcej artykułów…