Ogłoszenia i informacje

Działając na podstawie § 59  Statutu PZD Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" zwołuje WALNE ZEBRANIE sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia PZD, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2018 r.  ( piątek ) o godzinie 16 : 30 w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie  W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego drugi termin o godzinie 17:00  w tym samym dniu i miejscu. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące dla  wszystkich działkowców w ROD "Puszcza", bez względu na ilość obecnych głosujących (nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).

Drodzy Działkowcy, w związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami kierowanymi do Zarządu ROD „Puszcza” w sprawie zasadności naliczania odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty inwestycyjnej wynikającej z uchwały nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD "Puszcza", Zarząd informuje, że wszelkie opłaty naliczane są na podstawie Regulaminu ROD i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

  • Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 5 Regulaminu ROD z dn. 01.10.2015:

Działkowiec ma w szczególności obowiązek uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi"..

  • Dodatkowo zgodnie §18 ust. 1 Regulaminu ROD z dn. 01.10.2015:

W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę ,  licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.”

  • Wezwania do zapłaty wysyłane są do Państwa na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu

ROD z dn. 01.10.2015, który brzmi: „W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.”

  • Opłata inwestycyjna jest opłatą ogrodową na mocy § 83 ust. 3. pkt 1 Regulaminu

ROD z dnia 01.10.2015: „Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej“.

Odsetki ustawowe wynikają z art. 481 - Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Art. 481.

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 24. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Aktualna stopa referencyjna NBP wynosi 1,5% w związku z czym aktualne odsetki ustawowe wynoszą (1,5% + 5,5%) 7% w skali roku.

Odsetki są wyliczane wg wzoru:

Kz x L x O
--------------   =   On
365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki - opóźnienia,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,

Żywimy nadzieję, iż przedstawione przepisy rozwieją Państwa wątpliwości, a jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o terminowe regulowanie należności, co umożliwi szybszą realizację  zadań inwestycyjnych oraz usprawni bieżące funkcjonowanie ROD Puszcza.


Nowe klucze do bram

Dnia 11 sierpnia 2017r. zostaną wymienione kłódki do bram wjazdowych ogrodu. Działkowcy posiadający zezwolenia  na wjazd na teren ogrodu proszeni  są o zgłaszanie się do Domu Działkowca w godzinach dyżuru Zarządu celem okazania aktualnego orzeczenia lekarskiego, zdania dotychczasowego zezwolenia oraz zakupu (20 zł.) nowego klucza do bramy.


Dyżury Zarządu i kasa ROD "Puszcza"
w Domu Działkowca na terenie ogrodu
GODZINY OTWARCIA
od dnia 1 kwietnia 2017r w czwartki od godz. 17.00 do 19.00


Prosimy wszystkich użytkowników, którzy nie mają wymienionego licznika wody, aby zgłosili się  do gospodarza ogrodu Tadeusza Korala w celu wymiany i zaplombowania licznika. Prosimy o umawianie się bezpośrednio z gospodarzem dzwoniąc pod nr tel. 575 787 003. Zarząd ROD "PUSZCZA".


Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie informuje, że nie dysponuje wolnymi działkami. Jest możliwe nabycie działki od dotychczasowych użytkowników. Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicach ogłoszeniowych ogrodu.