Zasady rozliczania zużycia wody w przypadku kradzieży wodomierza

Aktualności

Szanowni Działkowcy,

w związku z plagą kradzieży dotykającą nasz ogród, w tym również kradzieżami wodomierzy niniejszym informujemy, iż w przypadku stwierdzenia kradzieży wodomierza należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Zarządowi ROD "Puszcza". Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania każdej kradzieży naszemu Dzielnicowemu / Policji, co powinno pomóc organom ścigania w realnym określeniu skali nękającego nas problemu kradzieży i odpowiedniego zaplanowania działań mających im zapobiec.

W przypadku zgłoszenia kradzieży wodomierza do Zarządu ROD „Puszcza” za podstawę do rozliczenia zużycia wody za bieżący rok kalendarzowy przyjmuje się wówczas średnią arytmetyczną wskazań wodomierza za 3 lata poprzedzające rok, w którym nastąpiła kradzież wodomierza wraz z jej zgłoszeniem. Natomiast w razie braku zgłoszenia kradzieży i ujawnieniu tego faktu dopiero w momencie odczytu wodomierzy przez Gospodarza ogrodu lub upoważnione przez niego osoby (w szczególności Gospodarzy sektorów) rozliczenie rocznego zużycia wody dokonywane będzie na zasadzie ryczałtu, zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Działkowców w danym roku kalendarzowym.

Dodatkowo, użytkownicy działek po zgłoszeniu faktu kradzieży wodomierza do Zarządu ROD „Puszcza” obowiązani są do zakupu i montażu nowego wodomierza (samodzielnie lub za pośrednictwem Zarządu ROD „Puszcza”) przed rozpoczęciem sezonu działkowego w kolejnym roku następującym po roku, w którym nastąpiła kradzież wodomierza i jej zgłoszenie. Nowo zamontowany wodomierz winien zostać - przed rozpoczęciem kolejnego sezonu - zaplombowany przez Gospodarza ogrodu lub wyznaczoną przez niego osobę. W razie niezamontowania nowego wodomierza lub braku jego zaplombowania przed rozpoczęciem nowego sezonu opłata za zużytą w tym sezonie (roku kalendarzowym) wodę pobierana będzie na zasadzie ryczałtu, zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Działkowców w danym roku kalendarzowym.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie