Informacja o śmieciach, ogrodzeniach zewnętrznych i regulaminie

Aktualności

Szczecin 01.12.2016r

W okresie od 1 listopada 2016r do  28 lutego 2017r pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego  "Puszcza" usytuowane są przy bramach wejściowych prowadzących na teren sektorów V i VII.

Odpady " zielone "  powinny być kompostowane,  lub wywożone  we własnym zakresie przez działkowców do ekoportów,  a nie wrzucane do ogrodowych pojemników.

Ponadto nie należy wyrzucać ani gromadzić odpady, nie pochodzące z działki tzw. gabaryty  na terenach ogólnych lub przyległych do terenu ROD - poza zewnętrznym ogrodzeniem .

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina, że Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego w

§ 68 pkt 11  zabrania działkowcom i innym osobom przebywającym na trenie ROD naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowy bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym, ponieważ zgodnie z Uchwałą Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015r w sprawie wprowadzania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin  przy każdej   furtce w ogrodzeniu zewnętrznym, działkowicz powinien na swój koszt ustawić pojemnik na śmieci i płacić za jego opróżnianie. Straż Miejska ma obowiązek egzekwować uiszczanie tych opłat.

Odczyt liczników wody

Przypomina się działkowcom, którzy nie podali wskazań wodomierza, o konieczności odczytu i podania jego wskazań Gospodarzowi ogrodu - tel. 575 787 003 .

Zgodnie z Uchwałą Walnego zebrania opłata za pobór wody naliczana jest wg wskazań wodomierza - 0,90zł za m3. Stąd nie spisanie stanu wskazań wodomierza najpóźniej do 31 grudnia 2016r będzie skutkować obciążeniem ryczałtowym - 0,35zł za m2 powierzchni działki.

Informacja o drogach  i alejach na terenie ROD

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina  działkowcom, że zgodnie z Regulaminem nie należy zanieczyszczać alejek i dróg  dojazdowych w tym odpadami pochodzącymi z działki, budować skarpy, wygradzać głazami tereny przyległe do ogrodzenia zewnętrznego ani nasadzać krzewy lub drzewa.