Informacje o pracy Zarządu

W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2018R

 1. Wykonano instalację drenażową - w sektorze VII.
 2. Przeprowadzono prace remontowe w hydroforni: malowanie zbiorników hydroforowych, orurowania, podestu betonowego i rozdzielnicy elektrycznej; wykonano uziemienie zbiorników oraz wykonano ochronne pomiary elektryczne.
 3. Zabezpieczono, znajdujący się w magazynie, rezerwowy agregat pompowy do studni głębinowej przed uszkodzeniem z powodu niskich temperatur mogących wystąpić w okresie zimowym.
 4. Utwardzone zostały destruktem asfaltowym dwa nieprzejezdne odcinki ul. Franciszka - dojazd do I i II sektora.
 5. Przystąpiono do II etapu zagospodarowania działki nr 76 - w sektorze I :  transport 150 ton uzyskanego nieodpłatnie z Urzędu Miasta destruktu asfaltowego w celu utwardzenia terenu pod parking.
 6. Zlecono usługę geodezyjną w zakresie wytyczeniu punktów pod ogrodzenie zewnętrzne w miejscach gdzie występuje brak ogrodzenia, lub zachodzi konieczność jego przesunięcia w celu doprowadzenia do zgodności z decyzją Urzędu Miasta określającą prawo do terenu.
 7. Zlikwidowano parawan śmietnikowy w sektorze II  (przy hydroforni).
 8. Przeprowadzono przegląd teczek działkowców w sektorze I . Dla działkowców nie posiadających dokumentów potwierdzających prawo do użytkowania działki oraz członkostwo w PZD podjęte zostały  stosowne uchwały oraz umowy.
 9. Wprowadzane są dane do elektronicznego rejestru DG CS PZD (program komputerowy dla potrzeb Zarządów ROD).
 10. Prowadzono przygotowania  dokumentów niezbędnych przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.
 11. W 2018r Zarząd  podjął  łącznie  195 uchwał,  w tym w okresie od października do grudnia – 42.

W OKRESIE OD 1 SIERPNIA DO 30 WRZEŚNIA 2018R

 1. Wykonano utwardzenia podjazdów do istniejących parawanów śmietnikowych – w sektorach III , V oraz VII.
 2. Przeprowadzono I etap budowy parkingu w sektorze I poprzez oczyszczenie i niwelację teren oraz malowanie siatki ogrodzeniowej. Przygotowano i złożono w Urzędzie Miasta wystąpienie o przekazanie odpowiedniej ilości destruktu asfaltowego do utwardzenia terenu parkingu w sektorze I – jest to II etap prac.
 3. Opracowano plan organizacji ruchu na terenie ogrodu.
 4. Przeprowadzono demontaż istniejących tablic informacyjnych  i znaków drogowych, oraz przystąpiono do montażu nowych.
 5. Prowadzono przegląd i porządkowanie dokumentów archiwalnych w biurze.
 6. Prowadzono windykację zadłużeń.
 7. Wprowadzane są dane do elektronicznego rejestru DG CS PZD.
 8. Wysłano wezwania do działkowców użytkujących działki niezgodnie z regulaminem ROD – dotyczy samowolnego naruszenia infrastruktury ogrodu (wykonania indywidualnych furtek), działek zaniedbanych i nieużytkowanych, oraz posiadających wysokie nasadzenia.
 9. Zorganizowano dnia 15 września Dzień Działkowca.
 10. Przeprowadzono remont i wyposażenie wiaty przy Domu Działkowca.
 11. Prowadzono przygotowania  dokumentów niezbędnych przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.
 12. Sporządzono szczegółowy spis wyposażenia magazynu podręcznego i założono, na bieżąco aktualizowaną, kartotekę wyposażenia.

W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 LIPCA 2018R

 1. Prowadzono przygotowania  w sprawie realizacji zadań remontowo – inwestycyjnych planowanych na 2018r. – drenaż w sektorze VII, budowa parkingu i parawanu śmietnikowego w sektorze I, malowanie i prace remontowe w hydroforni.
 2. Po długich staraniach Zarządu,  doczekaliśmy się utwardzenia przez Miasto ul. Agnieszki oraz ul. Regatowej.
 3. Przeprowadzono dalszą modernizację Domu Działkowca – wstawiono okno podawcze w ścianie zewnętrznej pomieszczenia kasy.
 4. Przeprowadzane są kontrole działek zaniedbanych i użytkowanych niezgodnie z Regulaminem.
 5. Podjęto łącznie 76 uchwał w sprawach bieżących ogrodu (łącznie od początku roku 97).
 6. Przeprowadzono 23 procedury rezygnacji z użytkowania działek i  przyjęcia nowych użytkowników działek.

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2018R

 1. Przeprowadzono analizę kosztów funkcjonowania ogrodu w 2017r.
 2. Przygotowano sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu w 2017r.
 3. Przygotowano plan pracy na 2018r.
 4. Przeprowadzono analizę możliwości realizacji zadań remontowo – inwestycyjnych w 2018r.
 5. Wykonano prace remontowe hydroforni (wymiana pompy w studni głębinowej)
 6. Wykonano zewnętrzną instalacje elektryczną na terenie Domu Działkowca – w celu oświetlenia zewnętrznego terenu i doprowadzenia energii elektrycznej do magazynów.
 7. Przygotowano wszelkie niezbędne dokumenty dla przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego (zawiadomienia, listy obecności, sprawozdania, uchwały, wnioski).
 8. Podjęto łącznie 32 uchwały w sprawach bieżących ogrodu.

W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R

 1. Przygotowano decyzje dla wszystkich użytkowników działek w R.O.D. "Puszcza" w sprawie aktualizacji powierzchni zajmowanej przez poszczególne ogrody działkowe.
 2. Dokonano we wszystkich  sektorach od I - VII  całościowego przeglądu ogrodu.
 3. Opracowano  raport  o stanie  ogrodu celem wdrożenia jego wniosków w  2018r.
 4. Przeprowadzono na terenie ogrodu odczyty wskazań wodomierzy za 2017r
 5. Prowadzono przygotowania organizacyjne oraz sprzętowe w celu komputeryzacji prac biurowych  oraz finansowo - księgowych.
 6. Podpisano umowy z MPO, firmą ubezpieczeniową i telekomunikacyjną.
 7. Opracowano historię ogrodu.
 8. Podjęto łącznie 14 uchwał w sprawach bieżących ogrodu.

W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2017R

 1. Po długotrwałych staraniach Zarządu dnia 9. sierpnia 2017r. otrzymaliśmy decyzję Prezydenta Miasta Szczecin, stwierdzającą nabycie  tytułu prawnego do zajmowanego przez ROD "Puszcza" terenu.
 2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska potwierdził  informację, o przyjęciu do budżetu miasta Szczecin na rok 2018, zadania polegającego na utwardzeniu ulic Agnieszki i Regatowej.
 3. Zrealizowane  zostały   zadania remontowo – inwestycyjnych jak :
  • modernizacja Domu Działkowca
  • ustawiony został  na terenie Domu Działkowca kontener (do adaptacji na magazyn)
  • wymieniona została główna brama wjazdowa  i furtka od  strony ul. Chłopskiej
  • wymienione zostały  we wszystkich bramach wjazdowych kłódki oraz przeprowadzono weryfikację   osób  uprawnionych do wjazdu na teren ogrodu.
 4. Wykonana została nowa zewnętrzna instalacja drenażowa w sektorze VI dla podtapianych działek.
 5. Opracowany został Plan zagospodarowania ogrodu dla ROD "Puszcza"
 6. Dnia 2. września 2017r. zorganizowano obchody Dnia Działkowca

W OKRESIE OD 1 MAJA DO 30 CZERWCA 2017R

ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "PUSZCZA" INFORMUJE O WYKONANIU NASTĘPUJĄCYCH PRAC:

 1. ODBIÓR OD WYKONAWCY PRACY GEODEZYJNEJ - MAPY DO CELÓW PRAWNYCH (W CELU UZYSKANIA DECYZJI NA UŻYTKOWANIE OGRODU)
 2. ZŁOŻENIE DO URZĘDU MIASTA SZCZECIN WNIOSKU O ZMIANĘ DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. SZCZECIN - DOTYCZY ZMIANY PRZEZNACZENIA CZĘŚCI OGRODU (Z CMENTARZA KOMUNALNEGO NA OGRÓD)
 3. POWOŁANIE KOMISJI PROBLEMOWEJ - DO SPRAW ELEKTRYFIKACJI OGRODU
 4. UCHWALENIE REGULAMINU ZBIERANIA ODPADÓW Z TERENU OGRODU
 5. UCHWALENIE REGULAMINU WJAZDU SAMOCHODÓW NA TEREN OGRODU
 6. AKTUALIZACJA ZEZWOLEŃ NA WJAZD NA TEREN OGRODU, W ZWIĄZKU Z WYMIANA KŁÓDEK BRAM WJAZDOWYCH
 7. OPRACOWANIE WYTYCZNYCH DO PRZEGLĄDU OGRODU
 8. OPRACOWANIE PLANÓW SYTUACYJNYCH SEKTORÓW I - VII 9) PRZYSTĄPIENIE DO ZADAŃ REMONTOWO - INWESTYCYJNYCH


W OKRESIE OD 1. STYCZNIA 2017r DO 30. KWIETNIA 2017r

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD Uchwałą Nr 3/2017 z dnia 10. stycznia 2017r. powołało Zarząd Komisaryczny w ROD "Puszcza" o składzie: p. Emilia Aftewicz, p. Grażyna Ryba, p. Jan Sozonowicz. W wyniku kooptacji do Zarządu przyjęto p. Agnieszkę Kurczyńską i p. Mirosława Garbaciak.

Zakres wykonanych prac przez Zarząd Komisaryczny w 2017r.

 1. Dokończenie remontu hydroforni wraz z uzyskaniem świadectwa Dozoru Technicznego
 2. Nieodpłatne pozyskanie na potrzeby ogrodu: kontenera 3m x 6m, 300m siatki ogrodzeniowej, bramy wjazdowej i huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
 3. Złożono wniosek do Urzędu Miasta Szczecin o ujęcie w budżecie na 2017r zadania polegającego na budowie ulic : Agnieszki, Regatowej i Teligi
 4. Prowadzono uzgodnienia z Urzędem Miasta w/s decyzji o nabycie prawa użytkowania gruntu
 5. Przygotowano projekty uchwał, plan pracy, preliminarze i sprawozdania na Walne Zebranie 2017r
 6. Prowadzono na bieżąco dyżury w biurze ROD

W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2016R

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” informuje o wykonaniu następujących prac:

 1. przygotowanie projektu regulaminu korzystania z wody
 2. przygotowanie projektu regulaminu wjazdu na teren ogrodu
 3. podpisanie umowy na 2017r. z  MPO oraz firmą ubezpieczeniową
 4. odbiór projektu budowlanego nowego wodociągu, wraz z  kosztorysem
 5. uzyskanie brakującej, niezbędnej dla UDT, dokumentacji technicznej zbiorników hydroforowych
 6. uzyskanie od ENEA Szczecin warunków technicznych  zwiększenie mocy przyłączeniowej – niezbędnych do wykonania projektu sieci elektrycznej dla ROD „Puszcza”
 7. powołanie komisji inwentaryzacyjnej i dokonanie niezbędnych inwentaryzacji  majątku ROD „Puszcza”
 8. powołanie komisji mediacyjnej
 9. zakup map planu zagospodarowania Kijewko
 10. złożenie, za pośrednictwem ZO PZD Szczecin, wniosku do prezydenta miasta szczecin o zmianę zapisów  w miejscowych planach   zagospodarowania  przestrzennego Kijewko i Kijewko – Świętochowskiego

W OKRESIE OD 1 SIERPNIA DO 30 WRZEŚNIA 2016R

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PUSZCZA” informuje o wykonaniu następujących prac:

 1. Przegląd działek
 2. Zorganizowanie dnia działkowca - w dniu 27 sierpnia 2016r
 3. Powołanie Komitetu budowy sieci elektrycznej w ROD "Puszcza" – w dniu 28 sierpnia 2016r
 4. Przygotowanie i zgłoszenie wniosku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, dla zadania „Budowa dróg dojazdowych do ROD „Puszcza” - ul. Agnieszki, Regatowa, Teligi
 5. Przyjęcie założeń do projektu sieci wodociągowej
 6. Podpisanie umowy z projektantem na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej - do 30 listopada 2016r
 7. Zgłoszenie wniosku o tzw. małą dotację do urzędu miasta z przeznaczeniem na siatkę ogrodzeniową
 8. Podjęcie łącznie 41 uchwał w sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania ogrodu