Ogłoszenia i informacje


Biuro  i  Kasa ogrodu

Od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. dyżury zarządu ROD PUSZCZA odbywać się będą w czwartki w godz. 16.00-18.00 w Domu Działkowca na terenie ROD PUSZCZA. Kasa ogrodu czynna podczas dyżurów zarządu.


Odczyty liczników wody

W dniach 06.11.2021 i dodatkowo dnia 13.11.2021 r w godzinach od 10.00 do 14.00 dokonywane będą odczyty wskazań działkowych liczników wody.

Kontakt, z osobami dokonującymi odczytów - tylko w niezbędnych sytuacjach związanych z odczytami:

Sektor 1 – pani Grażyna – tel. 503-166-061

Sektor 2 – pan Marian – tel. 505-328-209

Sektor 3 – pani Halina – tel. 505-328-209

Sektor 4 – pani Maria – te. 575-787-003

Sektor 5 – pan Roman – tel. 508-522-455

Sektor 6 – pan Roman – tel. 508-522-455

Sektor 7 – pan Zdzisław – tel. 503-050-792

Prosimy o obecność i przygotowanie dostępu do liczników na działkach.

Zarząd ROD "Puszcza"


Zamknięcie dopływu wody

W dniu 30.10.2020 r. nastąpi zamknięcie dopływu wody do ogrodowej sieci wodnej w ROD "Puszcza".

Po opróżnieniu ogrodowej sieci wodnej (brak wypływu wody z zaworów na działce) należy odwodnić indywidualną sieć wodną na działce, zwracając szczególną uwagę na odwodnienie i zimowe zabezpieczenie liczników wody.

Zarząd ROD "Puszcza"


Dziki - decyzja Prezydenta Miasta Szczecin

Plik do pobrania (pdf): decyzja Prezydenta Miasta Szczecin


Dziki – przymykamy bramę i furtkę

Celem uniemożliwienia przedostawania się zwierzyny leśnej na teren naszego ogrodu (przez otwartą bramę w dniach, kiedy jest umożliwiony wjazd na teren ogrodu dla wszystkich działkowców, np. piątki), należy każdorazowo bramę przymknąć i zablokować.

Furtkę, po jej przejściu, każdorazowo pozostawiamy zamkniętą.


Bramy ogrodu,

  1. Bramy ogrodu otwierane są w piątki od dnia 2 kwietnia do 31 października w godzinach od 9.00 do 20.00. Godziny otwarcia, po ogłoszeniu, mogą być zmieniane.
  2. Osobami upoważnionymi do otwierania bram są tylko i wyłącznie gospodarze ogrodu.
  3. Przypominamy, że w przypadku opadów deszczu i złego stanu alejek bramy nie będą otwierane.
  4. Każda osoba posiadająca klucz do bramy jest zobowiązana do każdorazowego zamknięcia po sobie bramy. Nieprzestrzeganie powyższego oraz udostępnianie klucza osobom trzecim będzie skutkować bezterminowym odebraniem upoważnienia na wjazd na teren ogrodu i klucza do bramy.

Zarząd ROD „PUSZCZA”


Harmonogram usuwania odpadów komunalnych z terenu ROD

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że zgodnie z umową zawartą z MPO na 2021r. wywóz odpadów komunalnych z terenu ogrodu odbywa się w każdy czwartek w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Koszt wywozu odpadów komunalnych przypadający na każda działkę w 2021r  wynosi 80zł.


Gabaryty

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że gabaryty i inne odpady niekomunalne (poza plastikami)   działkowiec zobowiązany jest przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów we własnym zakresie i  na własny  koszt.

Z A B R A N I A   S I Ę

  1. Pozostawiania odpadów komunalnych obok pojemników na odpady – w  przypadku gdy jest miejsce w pojemniku.
  2. Wrzucania do pojemników na plastiki odpadów komunalnych.
  3. Umieszczania w  pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów altan i szklarni, rozbiórkowych, budowlanych, chemikaliów, sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, opon, złomu,  odpadów zielonych,  medycznych  itp.
  4. Wyrzucania gałęzi i innych odpadów poza wyznaczonymi miejscami.


Wjazd na teren ogrodu

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że działkowcy  posiadający przepustki lub zezwolenia na wjazd  na teren ogrodu,  a nie przestrzegający zasad Regulaminu wjazdu samochodów  będą rejestrowani przez gospodarzy. W przypadku powtarzających się naruszeń przepustki  (oraz klucze do bram) będą odbierane.


Zarząd przypomina, że przepustki lub zezwolenia bezwzględnie należy umieścić  za przednią szybą samochodu na czas pobytu na terenie ogrodu.


Informacja o koszeniu trawy w weekendy

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że zgodnie z § 67 Regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w soboty od godz. 13:00 i niedziele nie należy wykonywać głośnych prac  jak np. koszenie trawy.


Wolne Działki

Informacje o możliwości przeniesienia prawa do użytkowania działki (kupna lub sprzedaży)  można uzyskać poprzez zamieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych ogrodu, lub za pośrednictwem Zarządu zgłaszanie na stronę internetową.


Dane adresowe działkowców

Zarząd ROD „Puszcza” zwraca się z prośbą o bieżącą aktualizację danych adresowych działkowców.


Społeczna Służba Instruktorska

Zarząd ROD „Puszcza” poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji Instruktora Ogrodowego w Społecznej Służbie Instruktorskiej.


Awarie sieci wodnej

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że  awarie sieci wodnej w alejkach  należy zgłaszać do Gospodarza Ogrodu – tel. 575-787-003. Instalacja wodna na terenie działki (odcinek od głównej rury w alejce do zaworu głównego działki) należy do działkowca stąd usunięcie wszelkich  usterek należy  do działkowca. Należy zamontować zawór odcinający wodę na działkę od głównej sieci. Zabrania się bez zgody Gospodarza Ogrodu demontować wodomierze oraz zrywać plomby na instalacji wodnej.


Budowa lub rozbudowa altany działkowej

Zarząd ROD „Puszcza” informuje o obowiązku powiadamiania na piśmie Zarządu ROD o planowanej budowie lub rozbudowie altany działkowej.


Palenie ognisk

Zarząd ROD „Puszcza” przypomina o zakazie palenia ognisk na terenie ogrodu.