Ogłoszenia i informacje


Na terenie ROD "Puszcza", w okolicy parkingu sektora 3, znaleziono dwa błąkające się psy.(zdjęcia poniżej).

Może znajdzie sie ich właściciel. Obecnie psy są w schronisku w Szczecinie.

Zarząd ROD "Puszcza"

 


Otwieranie bram ogrodu,

  1. Bramy ogrodu otwarte są w piątki od dnia 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 10.00 do 20.00. Godziny i termin otwarcia, po ogłoszeniu, mogą być zmieniane. Osobami upoważnionymi do otwierania bram w piątki są tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez zarząd ROD "Puszcza"
  2. W przypadku opadów deszczu i złego stanu alejek bramy nie będą otwierane.
  3. Osoby posiadające klucze do bramy - po otworzeniu bramy należy ją każdorazowo po sobie zamknąć. Nieprzestrzeganie powyższego oraz udostępnianie klucza osobom trzecim będzie skutkować bezterminowym odebraniem upoważnienia na wjazd na teren ogrodu i klucza do bramy.
  4. W wyjątkowych przypadkach, w celu  zgłoszenia potrzeby dodatkowego, poza piątkiem, otwarcia bramy ogrodu, prosimy o odpowiednio wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 503 691 618 celem uzgodnienia terminu jej otwarcia.


INFORMACJA o gromadzeniu bioodpadów

W dniu 11. kwietnia 2022r  ustawione zostaną na terenie ROD „Puszcza” przy parawanach śmietnikowych kontenery na odpady biodegradowalne.

W kontenerze można umieszczać bioodpady takie jak: liście, trawa, resztki roślin bez ziemi i rozdrobnione gałęzie – nie wrzucać odpadów   w opakowaniach.

Konary i grubsze gałęzie należy złożyć między parawanem śmietnikowym a kontenerem - nie należy wrzucać do kontenera.

Koszt wywozu i zagospodarowania zawartości kontenera wynosi ok. 700zł i zależy od masy bioodpadów.

W celu zmniejszenia kosztów wywozu, działkowiec powinien  głównie  kompostować bioodpady na własny użytek, w kompostownikach umiejscowionych na terenie użytkowanej działki.

Mniejsza ilość bioodpadów trafiająca do kontenera oraz ich rozdrabnianie,  to ograniczenie wydatków za ich wywóz a tym samym  mniejsze opłaty ponoszone przez działkowca.

Zarząd ROD Puszcza


Dyżury zarządu ROD "Puszcza"

Uprzejmie informujemy, że od 7 kwietnia 2022 r. dyżury zarządu ROD „PUSZCZA” odbywać się  będą w każdy czwartek w godzinach 17.00-19.00 w Domu Działowca. W tym czasie będzie również czynna kasa.


Praca dla ROD "Puszcza"

Zarząd ROD PUSZCZA poszukuje chętnych osób do odpłatnej pracy na rzecz Ogrodu (m.in. naprawy ogrodzenia uszkodzonego przez dziki, drobne naprawy infrastruktury ogrodowej ROD "Puszcza", itp.).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Prezesem Zarządu pod nr tel. 575 787 001.


Zniszczone tabliczki z numerami działek

Zarząd ROD PUSZCZA zwraca się do Działkowców z działek
o n/w nr:

sektor I - 41, 70, 81

sektor II -  95, 120, 138, 146, 147, 159, 182, 185,195, 205, 217

sektor III - 290

sektor IV - 415, 426, 442

sektor V - 452, 472, 494, 508, 524–

sektor VI - 550, 552

sektor VII - 567, 574, 620, 623, 625, 661

z prośbą po odbiór i zamontowanie nowych tabliczek z nr działki.

Tabliczki można odebrać w każdy czwartek podczas dyżurów zarządu ROD "Puszcza".

 

 


Dziki - decyzja Prezydenta Miasta Szczecin

Plik do pobrania (pdf): decyzja Prezydenta Miasta Szczecin


Dziki – przymykamy bramę i furtkę

Celem uniemożliwienia przedostawania się zwierzyny leśnej na teren naszego ogrodu (przez otwartą bramę w dniach, kiedy jest umożliwiony wjazd na teren ogrodu dla wszystkich działkowców, np. piątki), należy każdorazowo bramę przymknąć i zablokować.

Furtkę, po jej przejściu, każdorazowo pozostawiamy zamkniętą.


Gabaryty

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że gabaryty i inne odpady niekomunalne (poza plastikami)   działkowiec zobowiązany jest przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów we własnym zakresie i  na własny  koszt.

Z A B R A N I A   S I Ę

  1. Pozostawiania odpadów komunalnych obok pojemników na odpady – w  przypadku gdy jest miejsce w pojemniku.
  2. Wrzucania do pojemników na plastiki odpadów komunalnych.
  3. Umieszczania w  pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów altan i szklarni, rozbiórkowych, budowlanych, chemikaliów, sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, opon, złomu,  odpadów zielonych,  medycznych  itp.
  4. Wyrzucania gałęzi i innych odpadów poza wyznaczonymi miejscami.


Wjazd na teren ogrodu

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że działkowcy  posiadający przepustki lub zezwolenia na wjazd  na teren ogrodu,  a nie przestrzegający zasad Regulaminu wjazdu samochodów  będą rejestrowani przez gospodarzy. W przypadku powtarzających się naruszeń przepustki  (oraz klucze do bram) będą odbierane.


Zarząd przypomina, że przepustki lub zezwolenia bezwzględnie należy umieścić  za przednią szybą samochodu na czas pobytu na terenie ogrodu.


Informacja o koszeniu trawy w weekendy

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że zgodnie z § 67 Regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w soboty od godz. 13:00 i niedziele nie należy wykonywać głośnych prac  jak np. koszenie trawy.


Wolne Działki

Informacje o możliwości przeniesienia prawa do użytkowania działki (kupna lub sprzedaży)  można uzyskać poprzez zamieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych ogrodu, lub za pośrednictwem Zarządu zgłaszanie na stronę internetową.


Dane adresowe działkowców

Zarząd ROD „Puszcza” zwraca się z prośbą o bieżącą aktualizację danych adresowych działkowców.


Społeczna Służba Instruktorska

Zarząd ROD „Puszcza” poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji Instruktora Ogrodowego w Społecznej Służbie Instruktorskiej.


Budowa lub rozbudowa altany działkowej

Zarząd ROD „Puszcza” informuje o obowiązku powiadamiania na piśmie Zarządu ROD o planowanej budowie lub rozbudowie altany działkowej.


Palenie ognisk

Zarząd ROD „Puszcza” przypomina o zakazie palenia ognisk na terenie ogrodu.