Ogłoszenie

Działając na podstawie § 59  Statutu PZD

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza"

zwołuje WALNE ZEBRANIE

sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia PZD,

które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2018 r.  ( piątek )

o godzinie 16 : 30

w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie

 

W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego

drugi termin o godzinie 17:00  w tym samym dniu i miejscu.

 

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące

dla  wszystkich działkowców w ROD "Puszcza",

bez względu na ilość obecnych głosujących

(nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).

 

Informacje o pracy Zarządu

W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R

 

 1. Przygotowano decyzje dla wszystkich użytkowników działek w R.O.D. "Puszcza" w sprawie aktualizacji powierzchni zajmowanej przez poszczególne ogrody działkowe.
 2. Dokonano we wszystkich  sektorach od I - VII  całościowego przeglądu ogrodu.
 3. Opracowano  raport  o stanie  ogrodu celem wdrożenia jego wniosków w  2018r.
 4. Przeprowadzono na terenie ogrodu odczyty wskazań wodomierzy za 2017r
 5. Prowadzono przygotowania organizacyjne oraz sprzętowe w celu komputeryzacji prac biurowych  oraz finansowo - księgowych.
 6. Podpisano umowy z MPO, firmą ubezpieczeniową i telekomunikacyjną.
 7. Opracowano historię ogrodu.
 8. Podjęto łącznie 14 uchwał w sprawach bieżących ogrodu.
 

Informacja

Drodzy Działkowcy, w związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami kierowanymi do Zarządu ROD „Puszcza” w sprawie zasadności naliczania odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty inwestycyjnej wynikającej z uchwały nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD "Puszcza", Zarząd informuje, że wszelkie opłaty naliczane są na podstawie Regulaminu ROD i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 5 Regulaminu ROD z dn. 01.10.2015:

Działkowiec ma w szczególności obowiązek uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi"..

 • Dodatkowo zgodnie §18 ust. 1 Regulaminu ROD z dn. 01.10.2015:

W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę ,  licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.”

 • Wezwania do zapłaty wysyłane są do Państwa na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu

ROD z dn. 01.10.2015, który brzmi: „W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.”

 • Opłata inwestycyjna jest opłatą ogrodową na mocy § 83 ust. 3. pkt 1 Regulaminu

ROD z dnia 01.10.2015: „Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej“.

 

 

Odsetki ustawowe wynikają z art. 481 - Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Art. 481.

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 24. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Aktualna stopa referencyjna NBP wynosi 1,5% w związku z czym aktualne odsetki ustawowe wynoszą (1,5% + 5,5%) 7% w skali roku.

Odsetki są wyliczane wg wzoru:

Kz x L x O
--------------   =   On
365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki - opóźnienia,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,

Żywimy nadzieję, iż przedstawione przepisy rozwieją Państwa wątpliwości, a jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o terminowe regulowanie należności, co umożliwi szybszą realizację  zadań inwestycyjnych oraz usprawni bieżące funkcjonowanie ROD Puszcza.

 

Wesołych Świąt

 

Ogłoszenie

W związku z licznie zgłaszanymi przez działkowców przypadkami rozjeżdżania samochodami alejek ogrodowych oraz niszczenia kłódek na bramach wjazdowych Zarząd ROD "Puszcza" przypomina, że zgodnie z obowiązującym "Regulaminem wjazdu samochodów" obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów w okresie opadów deszczu gdy alejki są rozmoknięte.

Zakaz wjazdu dotyczy wszystkich działkowców także tych, którzy otrzymali zgodę na indywidualny wjazd wynikający z § 70 Regulaminu ROD.

W wyjątkowych przypadkach wjazd na teren ogrodu będzie możliwy po uzyskaniu zgody gospodarza ogrodu.

Zarząd ROD "Puszcza"

 
Więcej artykułów…