Informacja w sprawie danych osobowych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Puszcza"

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r., nowych europejskich regulacji w sprawie ochrony danych osobowych zwane dalej  RODO, że administratorem Państwa danych osobowych jest Rodzinny Ogród Działkowy „Puszcza”, ul. Chłopska w Szczecinie.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej ROD „Puszcza” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt d) RODO.

ROD „Puszcza” nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a także do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych , prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także prawo do przenoszenia danych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Decyzja o zmianie zapisu w Rejestrze Ewidencji Działek

Zarząd ROD "Puszcza" informuje, że na podstawie aktualizacji geodezyjnego pomiaru granic działek dokonana została zmiana zapisu powierzchni poszczególnych działek w Rejestrze Ewidencji - na zgodny ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Zarząd zwraca się z prośbą do Działkowców którzy nie odebrali Decyzji określającej aktualną powierzchnię działki, o jej odbiór w Domu Działkowca (w czwartki od godz. 17.00-19.00) w celu prawidłowego naliczenia opłaty ogrodowej za 2018r.

 

Organizacja Dnia Działkowca 2018

Zarząd ROD „Puszcza” zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do organizacji Dnia Działkowca. Planowany termin na dzień 15 września 2018r. tel. 575-787-001

 

Kooptacja do składu Zarządu

W związku z rezygnacją p. E. Lamparskiej z mandatu  członka Zarządu, Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że pilnie dokooptuje do składu Zarządu chętną osobę posiadającą prawo do działki w ROD „Puszcza”.

 

Wezwania o uporządkowanie działek

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Puszcza” w Szczecinie  sprawując bezpośredni nadzór nad zgodnym z Regulaminem zagospodarowaniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego - art. 14 ust. 3 ustawy o ROD oraz § 38 Regulaminu ROD, po kolejnym przeglądzie działek  stwierdza, że wiele działka jest zaniedbanych  i  nieużytkowanych.

Zgodnie regulaminu ROD § 36 ust. 1 pkt 2)  „Utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca – w odniesieniu do jego działki” oraz § 67 pkt 1) „Działkowiec obowiązany jest dbać o estetyczny wygląd działki i ROD”.

Wobec powyższego Zarząd ROD „Puszcza” przypomina o konieczności wykonania prac porządkowych na działkach, likwidacji chwastów, skoszeniu trawy, wykonania prac świadczących o planowym zagospodarowywaniu działki, oraz do uporządkowania i utrzymania  w czystości przyległą do działki alejkę na połowie jej szerokości.

 
Więcej artykułów…