Nowy Regulamin ROD!

Szanowni Działkowcy,

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Tym samym, już od nowego roku skończy się ostatecznie czas braku jednoznacznych podstaw prawnych regulujących nasze "działkowe" życie, co z pewnością będzie miało pozytywny skutek dla osiągnięcia ładu i porządku w naszym ogrodzie.

Zachęcamy wszystkich Działkowców do uważnej lektury regulaminu, którego tekst znaleźć można pod tym adresem: Regulamin ROD przyjęty w 2015 r.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie

 

Instrukcja głosowania w internecie na nasz projekt w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego!

Szanowni Działkowcy, Drodzy Goście,

Zarząd ROD "Puszcza" przypomina z radością przypomina, iż możemy już (aż do 21 października włącznie) głosować można na nasz projekt „POPRAWA JAKOŚCI DRÓG DOJAZDOWYCH DO  ROD „PUSZCZA” W SZCZECINIE” zgłoszony dla dzielnicy PRAWOBRZEŻE pod numerem 83. To szansa na inwestycję dla naszego ogrodu w wysokości  aż 1.350.000,00 zł (słownie: JEDEN MILION TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), której nie możemy zaprzepaścić!

Głosować można osobiście w Urzędzie Miasta Szczecina lub jego filii na Os. Słonecznym lub w internecie: https://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116109.asp

Poniżej prezentujemy instrukcję, która mamy nadzieję będzie pomocna w samodzielnym, skutecznym oddaniu głosu na nasz projekt drogą internetową:

A. W dowolnej przeglądarce internetowej (np.: Firefox, Opera, IE, Edge, Spartan) w pasku adresowym wpisz adres strony głosowania: https://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116109.asp lub po prostu kliknij na ten link lewym przyciskiem myszy (dalej: LPM)

B. Wyświetli się strona zobrazowana poniżej.

W polach zaznaczonych kołem nr 1 wpisujemy swoje dane zgodnie z wyświetlanymi opisami, kolejno:
1.    numer PESEL,
2.    imię,
3.    nazwisko,
4.    nazwisko panieńskie matki,
5.    ważny(!) numer posiadanego przez nas numeru telefonu komórkowego,
6.    ulicę i numer domu naszego adresu zameldowania w Szczecinie,
7.    numer lokalu/mieszkania w którym jesteśmy zameldowani.

Prosimy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych danych i ich zgodność z aktualnym stanem faktycznym i prawnym dotyczącym naszych danych osobowych, numeru telefonu komórkowego oraz miejsca naszego zameldowania w Szczecinie.

Następnie zaznaczamy oba „ptaszki” oznaczone kołami nr 2 i wreszcie klikamy (LPM) na przycisk dalej (pole z numerem 3).

C. Następnie wyświetli nam się kolejna podstrona zawierająca listę wszystkich projektów, na które możemy oddać głos. Aby przyspieszyć znalezienie interesującego nas projektu oznaczonego numerem 83, tj. „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie”, w polu oznaczonym numerem 1 wpisujemy „Puszcza” i wciskamy na klawiaturze przycisk „ENTER” lub klikamy (LPM)  na zielony przycisk „Wyszukaj”. Lista dostępnych projektów zawęzi się, a my możemy w łatwy sposób zaznaczyć poprzez kliknięcie (LPM) na pole wyboru znajdujące się z prawej strony nazwy naszego projekt. Po kliknięciu tym na polu tym pojaw się symbol „ptaszka” (koło nr 2), nasz projekt trafi również na listę zadań, na które chcemy oddać głos (koło nr 3).

Warto pamiętać, że możemy w sumie oddać głos aż na 3 projekty (także w ramach różnych dzielnic), do czego gorąco zachęcamy!

Po „zaptaszkowaniu” projektu „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie” ostatecznie klikamy na pole „Dalej” (oznaczone nr 4).


D. Teraz pojawi się kolejna podstrona, na której jeszcze raz sprawdzić możemy, czy głosujemy na nasz projekt „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie” (pole nr 1) oraz czy podaliśmy poprawny numer telefonu.

Warto mieć na uwadze, że przy głosowaniu drogą elektroniczną możemy podać dany numer telefonu komórkowego tylko raz. Innymi słowy, każdy członek naszej rodziny oddający głos na nasz projekt musi posiadać swój, indywidualny numer telefonu komórkowego!

Po weryfikacji poprawności wskazanych powyżej danych klikamy (LPM) na pustym kwadracie przy opisie „Nie jestem robotem” (koło nr 3).Na skutek tego działania w miejscu tym pojawi się tam zielony „ptaszek” (pole nr 1). Następnie klikamy (LPM) na przycisku „Dalej” (koło nr 4)E. W kolejnym etapie głosowania przez internet wyświetli nam się kolejna, przedostatnia już podstrona, a my czekamy cierpliwie na otrzymanie droga sms’ową kodu, który Urząd Miasta Szczecin wysyła na podany przez nas numer telefonu komórkowego.


Uwaga – zgodnie z wyświetlaną na ekranie instrukcją, w razie nieotrzymania sms’a przez okres 10 minut, klikamy (LPM) na przycisk „Wstecz” i powtarzamy korki opisane w punkcie D.

Po otrzymaniu kodu poprzez sms, kod ten wprowadzamy w pole oznaczone nr  1 i klikamy (LPM) na przycisku „Zapisz” (pole nr 2).

Na skutek tego działania powinna wyświetlić się nam ostatnia już podstrona z informacją „Serdecznie dziękujemy za oddanie głosu do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016” wyświetloną na oznaczonym na poniższym obrazie zielonym polu.


My również dziękujemy za oddanie głosu na zgłoszony przez nas projekt - 83. „Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD Puszcza w Szczecinie” – prosząc jednocześnie, aby udostępniając powyższe informacje zachęcali Państwo do oddawania na niego głosów członków swoich rodzin, przyjaciół, bliskich czy sąsiadów.

Każdy głos jest na wagę złota, a dokładnie 1.350.000,00 złotych!

Na koniec przypominamy, iż w razie problemów z zagłosowaniem zapraszamy na dyżur Zarządu w dniach 02.10, 09.10 oraz 16.10., gdzie pomożemy w skutecznym oddaniu głosu (prosimy o zabranie ze sobą telefonu komórkowego i dowodu osobistego)!

Dziękując z góry za Wasze głosy  pozdrawiamy serdecznie Uśmiech
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie

 

Zasady rozliczania zużycia wody w przypadku kradzieży wodomierza

Szanowni Działkowcy,

w związku z plagą kradzieży dotykającą nasz ogród, w tym również kradzieżami wodomierzy niniejszym informujemy, iż w przypadku stwierdzenia kradzieży wodomierza należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Zarządowi ROD "Puszcza". Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania każdej kradzieży naszemu Dzielnicowemu / Policji, co powinno pomóc organom ścigania w realnym określeniu skali nękającego nas problemu kradzieży i odpowiedniego zaplanowania działań mających im zapobiec.

W przypadku zgłoszenia kradzieży wodomierza do Zarządu ROD „Puszcza” za podstawę do rozliczenia zużycia wody za bieżący rok kalendarzowy przyjmuje się wówczas średnią arytmetyczną wskazań wodomierza za 3 lata poprzedzające rok, w którym nastąpiła kradzież wodomierza wraz z jej zgłoszeniem. Natomiast w razie braku zgłoszenia kradzieży i ujawnieniu tego faktu dopiero w momencie odczytu wodomierzy przez Gospodarza ogrodu lub upoważnione przez niego osoby (w szczególności Gospodarzy sektorów) rozliczenie rocznego zużycia wody dokonywane będzie na zasadzie ryczałtu, zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Działkowców w danym roku kalendarzowym.

Dodatkowo, użytkownicy działek po zgłoszeniu faktu kradzieży wodomierza do Zarządu ROD „Puszcza” obowiązani są do zakupu i montażu nowego wodomierza (samodzielnie lub za pośrednictwem Zarządu ROD „Puszcza”) przed rozpoczęciem sezonu działkowego w kolejnym roku następującym po roku, w którym nastąpiła kradzież wodomierza i jej zgłoszenie. Nowo zamontowany wodomierz winien zostać - przed rozpoczęciem kolejnego sezonu - zaplombowany przez Gospodarza ogrodu lub wyznaczoną przez niego osobę. W razie niezamontowania nowego wodomierza lub braku jego zaplombowania przed rozpoczęciem nowego sezonu opłata za zużytą w tym sezonie (roku kalendarzowym) wodę pobierana będzie na zasadzie ryczałtu, zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Działkowców w danym roku kalendarzowym.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie

 

Terminy odczytu wodomierzy oraz informacja o zamknięciu dopływu wody

Szanowni Działkowcy,

zarząd ROD "Puszcza" uprzejmie informuje, że odczyty wodomierzy dokonywane będą w dniach 03.10, 10.10 oraz 17.10 w godzinach 10:00 – 14:00 oraz wyjątkowo, według indywidualnych ustaleń dokonanych telefonicznie z Gospodarzem ogrodu lub Gospodarzami sektorów - numery telefonów do Gospodarza ogrodu oraz Gospodarzy poszczególnych sektorów poniżej:
1. Lucjan Kowaleski, tel. 601 754 537 (Gospodarz ogrodu)
2. Roman Mielnik, tel. 785 991 394 (Gospodarz sektora nr I)
3. Halina Smyl, tel. 503 691 618 (Gospodarz sektora nr II)
4. Stanisław Ottowicz, tel. 781 259 261 (Gospodarz sektora nr IV i V)
5. Wiesław Wiśniewski, tel. 605 185 736 (Gospodarz sektora nr VI)
6. Lucjan Nowacki, tel. 669 026 614 (Gospodarz sektora nr VII)

Jednocześnie informujemy, iż zakręcenie głównego zaworu wody nastąpi najpóźniej do dnia 30.10.2015 r. z możliwością wcześniejszego zamknięcia dopływu wody w przypadku wystąpienia przymrozków.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie

 

Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - mamy już swój plakat!

Szanowni Państwo,

z radością pragniemy poinformować, że w ramach naszych starań o promowanie projektu - Poprawa jakości dróg dojazdowych do ROD "Puszcza" w Szczecinie - zgłoszonego w ramach tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zakończono przygotowywanie i druk plakatu informacyjnego, który w porozumieniu z PZD, Okręg w Szczecinie rozwieszony zostanie we wszystkich większych ogrodach w Szczecinie, jak i na tablicach ROD Puszcza. Jednocześnie, informacje o naszym projekcie rozpowszechniane będą na rozpoczynających się właśnie szkoleniach dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez PZD, Okręg w Szczecinie.

Plakat ROD "Puszcza"

Przy tej okazji raz jeszcze prosimy Państwa o namawianie członków swoich rodzin, znajomych i przyjaciół ze Szczecina, w tym działkowców z innych szczecińskich ogrodów do oddania głosu na nasz projekt zgłoszony w ramach zadań dla dzielnicy Prawobrzeże.

Gra toczy się o dużą - bo wynoszącą 1 350 000,00 zł - stawkę!

Przypominamy, iż głosować będzie można od 1 do 21 października tego roku:
1. osobiście w siedzibie UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w filii UM Szczecin, ul. Rydla 39 na osiedlu słonecznym
2. przez internet na stronie: http://konsultuj.szczecin.pl

W przypadku problemów z oddaniem głosu przez internet zapraszamy w piątki 2, 9 i 16 października na dyżury zarządu ROD "Puszcza" w Szczecinie, w trakcie których pomożemy Państwu w skutecznym oddaniu głosu w tym ważnym głosowaniu.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie

 
Więcej artykułów…